ยุโรปเล็งเวียดน�ม ตล�ดศักยภ�พในอ�เซียน

Daily News Thailand - - เกษตร -

รายงานข่าวจากประเทศเวียดนาม แจ้งว่า กรรมาธิการด้านเกษตรและพัฒนา ชนบทของสหภาพยุโรป ได้นำาคณะผู้บริหาร ระดับสูงในด้านธุรกิจอาหารและเกษตรจาก สหภาพยุโรปเดินทางเยือนประเทศเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559 ที่ ผ่านมา โดยคณะได้พบปะหารือกับนายก รัฐมนตรีเวียดนามในประเด็นความเชื่อมโยง ทางการเกษตรและการค้าภายใต้ FTA ระหว่าง สหภาพยุโรปและเวียดนามที่เพิ่งเจรจาเสร็จสิ้นไป เมื่อไม่นานมานี้ ทั้งนี้สหภาพยุโรปเชื่อมั่นว่า ผู้ บริโภคในเวียดนามจะประทับใจในคุณภาพและ สินค้าที่หลากหลายประกอบกับมาตรฐานที่เข้ม งวด ซึ่งรวมถึงเนื้อสัตว์และนม ผักและผลไม้ และ สินค้าที่ได้รับการรับรองที่มีข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจะสามารถเพิ่มยอดขายในเวียดนามได้

และไม่เพียงแต่ประชากรในเวียดนาม เท่านั้นที่มีความสนใจมากขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหาร ของยุโรป แต่ตลาดยุโรปเองก็มีการตอบรับต่อ สินค้าจากเวียดนามเป็นอย่างดีเช่นกัน อย่างไร ก็ตามในปี 2558 ที่ผ่านมา มูลค่าการค้าสินค้า ระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศเวียดนามมีเกือบ 4 หมื่นล้านยูโร โดยจำาแนกเป็นมูลค่าที่สหภาพ ยุโรปนำาเข้าจากเวียดนาม 29.9 พันล้านยูโร และ มูลค่าสหภาพยุโรปส่งออกไปเวียดนาม 8.4 พัน ล้านยูโร

ซึ่งเวียดนามนับเป็นประเทศคู่ค้า ลำาดับที่ 21 ของสหภาพยุโรป และกลายเป็น คู่ค้าอันดับ 2 ของสหภาพยุโรปในเอเซียโดย สิงคโปร์ครองตำาแหน่งคู่ค้าอันดับ 1 และ มาเลเซียรั้งอันดับ 3 ในขณะที่สหภาพยุโรป เป็นคู่ค้ารายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเวียดนาม รองลงมาจากประเทศจีน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.