ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงเกษตรฯ ติดต�มง�นพื้นที่ จ.สุรินทร์

Daily News Thailand - - เกษตร -

ธ นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 ประชุม หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำานักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันก่อน

เพื่อติดตามสถานการณ์ข้าวในพื้นที่จังหวัด สุรินทร์ ประกอบด้วยการจัดทำาข้อมูลการผลิตข้าว ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ มาตรการช่วยเหลือ เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการ ผลิต 2559/60 ได้แก่ โครงการสินเชื่อเพื่อ รวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน เกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 และโครงการสิน เชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 สถานการณ์ด้านการตลาดสินค้าข้าว และ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

หลังจากประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ เสร็จแล้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เขต 14 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้คำาปรึกษา และแนะนำา การสำารวจข้อมูลพื้นที่ปลูกและผลผลิตข้าว ปี 2559/60 ในพื้นที่ตำาบลเขวาสินรินทร์ ณ สำานักงานเกษตรอำาเภอเขวาสินรินทร์ และบ้านโนน งิ้ว ตำาบลหนองสนิท อำาเภอจอมพระ หลังจาก พบปะเกษตรกร ก็ได้ลงแปลงนาเพื่อสำารวจ ผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อ หาค่าสัมประสิทธ์ิความคลาดเคลื่อนพื้นที่ปลูกและ ผลผลิตข้าวหอมมะลิ นำามาวิเคราะห์และปรับข้อมูล ร่วมกันเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวและผลผลิตข้าวหอม มะลิของจังหวัด ตามแนวทางที่กระทรวงเกษตร และสหกรณ์กำาหนด

โดยมี นายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชติ เกษตร และสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ในฐานะประธาน Single Command พร้อมหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจติดตามในครั้งนี้ด้วย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.