ร้�นช�ยน้ำ�อยุธย�

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

ดวงพร จบโรง เรียนจอมสุรางค์ตรง ข้ามร้านชายน้ำา เตี่ย จับเข้าครัวให้ทำาต้มยำา ปลาม้า เชิงปลากราย ทอด ผัดเผ็ดลูกชิ้น ปลากราย กุ้งแม่น้ำา ทอดกระเทียม อร่อย ริมแม่นำ้าป่าสัก เตี่ย สอนดวงพรให้ซื่อสัตย์ ต่อลูกค้า ใช้กุ้งแม่น้ำา ป่าสัก-เจ้าพระยา ห้าม ใช้ กุ้ ง พ ม่า เด็ ด ขา ด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.