ดีเอสไอรอ ประเมินอีก ค่อยจับกุม ‘ธัมมชโย’

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ดีเอสไอยันแผน ปฏิบัติก�รจับ “ธัมม ชโย” มีแล้ว รอประ เมินสถ�นก�รณ์ร่วม ตำ�รวจสัปด�หห์น้� แต่ ห�กเลือก

สาหัส...

น�ยอิศร�ชนุวัฒภ์ วรรค�วสัินต์ ลูกช�ย พล.ต.วิทย� วรรค�วสัินต์ ผบ.มทบ.38 บ�ดเจ็บส�หสันอนรักษ�ตวัรพ.ล�นน� ยืนยันถูกเพื่อน กลุ่มด�ร� (เล็กซ้�ย) สั่งก�รด์รุมทำ�ร�้ยในร้�นม�ลนิสก�ย จ.เชียงใหม่ ล่�สดุ ตร.จับน�ยถนอมศักดิ์ พิพัฒน์กิจก�ร (เล็กขว�) ผู้ก่อเหตุได้ 1 คน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.