ลั่นฟ้องแพ่ง-อา�า

สหกรณ์ไม่มีปุ๋ยจริง

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ขีดเส้นต�ยต้องจบ ในปีใหม่นี้ ทวงส่งปุ๋ยต�มตั๋วให้ครบอีก 600 ล้�น บ�ท ลั่นฟ้องแพ่ง อ�ญ� สหกรณ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.