บททดสอบใหญ่การท่องเที่ยวเวียดนาม

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน -

โครงก�รก่อสร้�งโรงแรมที่พักผุดขึ้นเป็น ดอกเห็ดในเมืองซ�ป� ร�ยง�นของท�งก�รเผย จำ�นวนห้องพักในพื้นที่เพิ่มขึ้นจ�กร�ว 2,500 ห้องในปี 2553 เพิ่มเป็น 4,000 ห้องเมื่อปีที่แล้ว เช่นเดียวกับตัวเลขนักท่องเที่ยวที่อยู่ร�ว 700,000 คน ในปีก่อน ขณะที่ร�ยได้เพิ่มขึ้นกว่� ส�มเท่�ตวัจ�กปี 2553 เป็น 50 ล้�นดอลล�ร์ สหรัฐ (ร�ว 1,771 ล้�นบ�ท) โดยส่วนหนึ่งเป็น ขณะที่ช�วบ้�นเล่�เรื่องที่ ที่ ต่�งออกไป น�ยม� อ� โตร ตร มัคคุเทศก์ช�วม้ง เล่�ว่� ว่� รัฐบ�ลเดินหน้�ก�รก่อสร้�งและพัฒน�ก�รท่อง เที่ยวในพื้นที่โดยไม่ฟังเสียงคัดค้�น ก่อนจะมี กระเช้�ไฟฟ้� คนในหมู่บ้�นต่�งมีร�ยได้จ�กก�ร ทำ�หน้�ทช่ี่วยนักท่องเที่ยวขนสัมภ�ระขึ้นสู่ยอด เข� แต่เมื่อไม่มีใครใช้เส้นท�งเดินเข� ลูกห�บ ธ ธรรมช�ติของสถ�นที่ แ แห่งนี้ แต่ก็ยอมรับว่� ก กระเช้�ลอยฟ้�เป็นตัว เลื เลือกที่ปลอดภัยสำ�หรับ ใค ใครหล�ยคน ด้�นผู้ประกอบก�ร แม แม้จะยินดีที่ก�รท่อง เที่ย เที่ยวทำ�ให้เกิดก�รพัฒน� ใน ในด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น รว รวมถึงด้�นก�รศึกษ�และ ส � ธ � ร ณ สุ ข ซึ่ ง เ ป็ น ประโยชน์ม�กสำ�หรับพื้นที่ป ห่�งไกลที่ประช�กรส่วนห ใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยใหญ แต่ก็ยัง อดกังวลไม่ได้ว่�ก�รพัฒน�อย่�งไร้ทิศท�งและ ไม่ยั่งยืน จะกล�ยเป็นก�รฆ่�ตัวต�ยสำ�หรับ สถ�นที่ท่องเที่ยวท�งธรรมช�ติ โดยเฉพ�ะก�ร ลงทุนที่มองเพียงผลประโยชน์ระยะสั้นซึ่งมุ่ง เน้นแต่ปริม�ณนักท่องเที่ยว.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.