วิกรม ฮะยีตาเหยบ

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน -

เดมอกตอไป ท้องถิ่นก็ไม่มีร�ยได้ และต้องห�ท�งรอดจ�กก�ร รับจ้�งชั่วคร�วในไซต์ง�นก่อสร้�งทั่วไป

นักท่องเที่ยวบ�งส่วนกล่�วว่� สภ�พ ยอดเข�ทเต็ี่มไปด้วยสิ่งก่อสร้�งและร้�นค้�เป็น สิ่งที่น่�ผิดหวังและทำ�ล�ยคว�มงดง�มท�ง

ผลม�จ�กกระเช้�ลอยฟ้�ทผู้ี่ให้บริก�รอ้�งว่�เป็น เส้นท�งที่ย�วที่สุดในโลก ซึ่งส�ม�รถรองรับนัก ท่องเที่ยวได้วันละ 2,000 คน

ท�งก�รระบุว่� ก�รเติบโตของอุตส�ห กรรมก�รท่องเที่ยวช่วยสร้�งง�นให้คนในพื้นที่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.