กฎหมายไซเบอร์

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ในสัปดาห์นี้ มีการนัดประชุม สนช. “วาระสำาคัญเร่งด่วน” แต่ก็ยังมีวาระอื่น ๆ ของ สนช.ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล โดย พล.ต.ต.พิสิษฐ์ เปาอินทร์ สนช.ระบุว่า กฎหมายสำาคัญ เช่น วันที่ 2 ธ.ค. กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำา ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ.. จะนำาผลการสัมมนาทางวิชาการเมื่อวันที่ 23 พ.ย. มาดูว่า จะแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ตามข้อสังเกตในวงสัมมนาหรือไม่ และในวันเดียวกัน จะ เปิดให้ กมธ.ที่เสนอคำาแปรญัตติมาชี้แจงต่อที่ประชุม จากนั้นวันที่ 9 ธ.ค. กมธ.จะสรุปเป็น ร่างสุดท้าย ส่งให้วิป สนช.พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเพื่อขอความเห็นชอบจากสมาชิก สนช.วาระสุดท้ายเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ วันที่ 28 พ.ย. สปท.มีวาระการประชุมรับทราบข้อสังเกตร่าง พ.ร.บ.ว่า ด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.. โดย พล.ต.ต.พิสิษฐ์เสนอให้มีเนื้อหา ที่ครอบคลุมถึงความมั่นคงของประเทศและทางการทหารมากกว่าแค่ด้านธุรกรรมอิเล็ก ทรอนิกส์ จากนั้น ส่งความเห็นให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปปรับก่อนส่งให้ สนช.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.