ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน

Daily News Thailand - - T55nzon5 -

เรื่อง “เงินทอง” ถ้าใครบริหารจัดการ ดีจะทำาให้อนาคตมีเงินใช้จ่ายอย่างไม่ขัดสน แต่ หากไม่รู้จักบริหารจัดการ เงินที่มีอยู่ไม่งอกเงย ก็มีโอกาสหมดไปได้ การวางแผนเรื่องการเงิน จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำาคัญ

บริการ K-Expert ธนาคารกสิกรไทย จึง ได้จัดโครงการ “Young Financial Star Com- petition 2016” เพื่อหา “K-Expert Star ที่สุดแห่ง ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงิน” โดยมุ่งหวังให้ เยาวชนไทยระดับอุดมศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวางแผนการเงินและการลงทุนอย่างลึก ซึ้ง รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถและมีความพร้อมที่ จะก้าวสู่เส้นทางของนักวางแผนการเงินและการ ลงทุนระดับมืออาชีพ

โดยปีนี้รางวัลผู้ชนะรางวัล K-Expert Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงิน ได้แก่ นาย ปพนธ์ สิริโชติกุล อายุ 22 ปี นักศึกษาระดับปริญญา โท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 นายธรรมฐิติ ปิ่นโต อายุ 21 ปี นัก ศึกษาปีที่ 4 คณะเศรษฐ ศาสตร์ ภาคภาษา อังกฤษ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และรอง ชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายภวิศ พรนิมิต อายุ 21 ปี นักศึกษาปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายปพนธ์ บอกว่า ตั้งใจเข้าร่วมแข่งขันครั้ง นี้ จากแรงบันดาลใจที่พี่สาวเคยเข้าร่วมและได้รับ รางวัลจากโครงการนี้เมื่อ 4-5 ปีก่อน รู้สึกยินดีเป็น อย่างยิ่งที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ และ ภูมิใจยิ่งขึ้นเมื่อได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ เพราะ โจทย์ค่อนข้างยาก ส่วนหนึ่งของความสำาเร็จมาจาก ครอบครัวที่ช่วยผลักดันและสนับสนุนมาโดยตลอด ประกอบกับส่วนตัวก็สนใจทางด้านการเงินอยู่แล้ว เกิดเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจในการหาข้อมูลเพื่อแก้โจทย์ ที่ได้รับ เพื่อนำาเสนอสื่อสารแผนงานให้ออกมาดีที่สุด ซึ่งนับว่าโครงการนี้เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดี มาก เป็นการพัฒนาความสามารถได้เป็นอย่างดี และจะเป็นก้าวที่สำาคัญในชีวิตเนื่องจากมีจุดมุ่งหมาย ที่จะทำางานและประสบความสำาเร็จในอาชีพสาย การเงิน

ด้านนายธรรมฐิติ บอกว่า โครงการนี้มี ประโยชน์มาก รวมถึงโจทย์ที่ได้รับก็ท้าทายความ สามารถมากเช่นกัน แต่ด้วยเป้าหมายที่ต้องการเป็น 1 ใน K-Expert Star จึงเป็นแรงผลักดันจนประสบ ผลสำาเร็จ ซึ่งโครงการนี้ช่วยเปิดโลกการศึกษาให้ไม่ จำากัดอยู่แต่ภายในห้องเรียน แต่ต้องหาความรู้จาก แหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลาย ต้องวางแผนงานและ ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำาให้เกิดความรู้ความ เข้าใจในการวางแผนการเงินการลงทุนที่นำามาใช้ได้ ในชีวิตจริง ที่สำาคัญคือได้รู้จักเพื่อนใหม่และคน เก่ง ๆ มากมายที่แชร์ความสนใจในเรื่องเดียวกัน ด้วย

ขณะที่ นายภวิศ บอกว่า ส่วนตัวสนใจใน เรื่องการเงินอยู่แล้ว เพราะคนในครอบครัวส่วน ใหญ่ทำางานในสายการเงิน และสนับสนุนให้เรียน ต่อทางด้านนี้ จึงทำาให้รู้สึกคุ้นเคยกับเรื่องของการ เงินการลงทุน เมื่อทราบข่าวการรับสมัครโครงการ นี้จึงเข้าร่วมอย่างไม่ลังเล โดยเชื่อว่าจะสามารถเก็บ เกี่ยวความรู้ด้านการวางแผนการเงินการลงทุนได้ เป็นอย่างมาก และสามารถนำาไปปรับใช้ในชีวิต ประจำาวันได้จริง

ถือเป็นว่าที่ 3 นักการเงิน ที่มีความ สามารถและมีความพร้อมที่จะก้าวสู่เส้นทาง ของนักวางแผนการเงินและการลงทุนระดับมือ อาชีพในอนาคต.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.