‘ชาชัก-โรตี’ ขายคู่กัน... กำาไรงาม

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน-เรื่องเล่าจากต่างแดน -

จจุบันเครื่องดื่ม, ของว่าง อาหารพื้นบ้านจาก พื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย ได้ถูกนำามา จำาหน่ายหมุนเวียนไปทั่วประเทศ อาทิ ขนมเต้า ซ้อ,้ ขนมจีนนำ้าเงี้ยว, ข้าวยำาสมุนไพร, ข้าวซอย ฯลฯ ทำาให้ คนไทยทุกภาครู้จักเครื่องดื่ม, ของว่าง หรือ อาหารพื้น บ้านของกันและกัน สามารถสร้างอาชีพ และรายได้ มากมาย รวมไปถึง “ชาชัก-โรตี” ซึ่งคอลัมน์ “ช่องทาง ทำากิน” มีข้อมูลมานำาเสนอในวันนี้... พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเป็นการนำาเสนอวิธีขายรูปแบบ พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเป็นการนำาเสนอวิธีขายรปแบบ ใหม่ให้แก่ลูกค้า”

หลิว-ลักขณา บอกว่า ใช้เวลาลองผิดลองถูก อยู่นาน ในที่สุดก็ประสบความสำาเร็จจนสามารถขายได้ มาจนถึงปัจจุบัน โดยออกร้านขายคู่กับโรตี ซึ่งปัจจุบัน มีโรตีหลายรูปแบบ ทั้งโรตีทอด, โรตียักษ์, โรตี กล้วย, โรตีข้าวโพด ฯลฯ

อุปกรณ์ในการทำา ชาชัก หลัก ๆ มี เตาแก๊ส, หม้ออะลูมิเนียม เบอร์ 60, กระบอก นำ้าขนาด 1.2 ลิตร หรือขนาด 1.4 ลิตร, ผ้า 20%

วิธีชง ใส่หัวชาลงไปในกระบอกชงชา ตามด้วยนมสด และนมข้นหวาน ตามลำาดับ ใช้ช้อนคนให้ส่วนผสมเข้ากันพอประมาณ เตรียมไว้

เทชาใส่กระบอกชาจำานวนพอประมาณ เทสลับไปมากับกระบอกชาอีก 1 กระบอก ที่เรียกว่า การชักชา โดยเทสลับไปมาราว 3-4 รอบ ระหว่างเทให้ เทชาจากกระบอกชาใบที่อยู่ด้านสูงลงกระบอกเปล่าอีกใบที่อยู่ตำาแหน่งที่ตำ่ากว่า เหตุผลของการชักชา เพื่อให้ชาสัมผัสกับอากาศทำาให้ชามีความหอม และเกิด ฟองนมที่นุ่ม อย่างไรก็ตาม การชักชานี้ หากยังไม่ชำานาญอย่าใช้ลีลาโลดโผน มากนัก เพราะอาจจะหกเลอะเทอะได้ เมื่อชักชาเสร็จแล้ว เทชาใส่แก้วพลาสติก ขนาด 16 ออนซ์ที่ใส่นำ้าแข็งเตรียมไว้ ขายในราคาแก้วละ 30 บาท นอกจากนี้ หลิว-ลักขณา ยังได้ให้ข้อมูลการทำา โรตี เพิ่มเติมด้วย วัตถุดิบของ โรตี มี แป้งสาลีอเนกประสงค์ 10 กก., เกลือป่น 3 ถุง, นำ้าสะอาด 3.5 ลิตร, นมข้น 2 กระป๋อง, นำ้านม ข้าวโพด 2 ถ้วยตวง และไข่ไก่ 5 ฟอง

วิธีทำา ผสมนำ้า, นมข้น, นำ้านมข้าวโพด, เกลือ และไข่ไก่ 5 ฟอง ลงในอ่างผสม เตรียม ไว้ เทแป้งสาลีอเนกประสงค์ใส่ลงในอ่าง ผสม และทำาหลุมไว้ตรงกลางของแป้งขนาด กว้างเล็กน้อย ค่อย ๆ เทส่วนผสมข้างต้นที่พัก ไว้ลงไป ใช้มือนวดแป้ง หรือใช้เครื่องตีใน ความเร็วเบอร์ 1 โดยใช้เวลานวด หรือตี ประมาณ 1 ชั่วโมง และพักแป้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง หลังจากนั้น แบ่งเป็นลูก ลูกละ 330-350 กรัม แล้วพักแป้งไว้อีก 20 นาที การทำา “โรตียักษ์” นำาแป้งโรตีที่แบ่งไว้ ออกมาตีให้เป็นแผ่นบาง และกว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้ เตรียมกระทะทอดโรตี ใช้ไฟร้อนปานกลาง ทาเนยบนกระทะเล็กน้อย นำาแผ่นโรตีที่ตีแล้วลงไปอังให้สุกทั้ง 2 ด้าน จากนั้นตัดขอบแป้งออกให้ หมดทุกด้าน แล้วพักแป้งในตู้เย็น เมื่อแป้งเย็นตัวลง นำามาทอดให้ร้อนอีกครั้ง เสร็จแล้วโรยนมข้นหวาน และนำ้าตาลทรายแล้วม้วนใส่กระดาษม้วนโรตีขนาด 12x8 นิ้ว ขายในราคาชิ้นละ 25 บาท อย่างไรก็ตาม หากทำาเป็น “โรตีทอด ธรรมดา” จะขายแผ่นละ 30 บาท

“ชา และโรตี เป็นอาหารว่างของชาวสตูลที่ทานกันทั่วไป แต่ชานั้นเพิ่ง มาปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นชาชักกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เพราะไปเห็นวิธีชักชาขณะ ที่ไปท่องเที่ยวที่ประเทศมาเลเซีย จึงนำาวิธีชักชามาประยุกต์ขายที่ จ.สตูล และ

หลิว-ลักขณา นวมศิริ “ร้านขอบคุณสตูล” “กลุ่มรวมใจพัฒนาสตูล” “กลุ่มแม่ บ้านเทศบาลตำาบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.