‘ช่อง 7

Daily News Thailand - - Next Gen-ละคร - ธพัชรินทร์ : รายงาน

ธีร์ วณิช สา และ เจด้า-ศรัณย่า เรื่องร�วเกี่ยวกับโครงก�ร ต�มแนวพระร�ชดำ�ริต่�ง ๆ ผ่�นก�รเดินท�ง ของหนุ่มช�วอ�ข่�จ�กจังหวัดท�งภ�คเหนือสู่ กรุงเทพมห�นคร เพื่อถว�ยพระพรในหลวงรัชก�ล ที่ 9 พร้อมเพื่อนร่วมท�ง 9 คน ที่มีจุดหม�ยเดียวกัน โดยไม่ได้นัดหม�ย ท่�มกล�งข่�วลือถึงพระอ�ก�ร ประชวรหนักของพระองค์ ก่อเกิดคว�มขัดแย้งขึ้น ระหว่�งผู้ร่วมท�ง แต่เมื่อได้รับฟังคำ�แถลงก�รณ์ถึง ก�รเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่�น ทุกคนต่�ง เศร้�โศกเสียใจและยุติก�รทะเล�ะเบ�ะแว้งหันม� ปรองดองกัน โดยร่วมเดินท�งม�ถงึบริเวณพระบรม มห�ร�ชวัง เพื่อถว�ยสักก�ระพระบรมศพเป็นครั้ง สุดท้�ย พร้อมทั้งตั้งปณิธ�นที่จะทำ�ดี และเจริญรอย ต�มคำ�สอนของพระองค์ตลอดไป

“อาทิตย์อับแสง” ผลิตโดยบริษัท “ป๊�สงั่ ย่�สอน” นำ�แสดงโดย นิว-วงศกร, ตูน-พิมพ์ ปวีณ์, แบงค์-อาทิตย์, บิ๊ก-กฤษฎา และ วิน-วาทิต นำ�เสนอเรื่องร�วของกลุ่มช�วเข� ที่ต่อต้�นแนวพระ ร�ชดำ�รที่ิต้องก�รส่งเสริมให้เลิกปลูกฝิ่นและปลูกพืช เศรษฐกิจทดแทน แต่เหล่�ช�วเข�ไม่ยอมรับเพร�ะ ไม่แน่ใจว่�จะทำ�ได้จริง กระทั่งน�ยพลที่สั่งให้พวกเข� ปลูกฝิ่นเข้�ม�ยดึหมู่บ้�น เพื่อเป็นที่มั่นในก�รปะทะ กับตำ�รวจตระเวนช�ยแดน ทำ�ให้พวกช�วเข�ตอ้ง หนีต�ย แต่พวกเข�กลับได้รับก�รดูแลและรักษ�เป็น อย่�งดีจ�กเหล่�แพทย์ของในหลวงรัชก�ลที่ 9 จน เมื่อเหตุก�รณ์สงบลง เมื่อเหตก�รณ์สงบลง กลุ่มช�วเข�จึงหันม� กล่มช�วเข�จึงหันม� ปลูกพืชเมืองหน�วทดแทนต�มแนวพระ ร�ชดำ�ริ ทำ�ให้คว�มเป็นอยู่ดีขึ้น พวกเข�จงึ เล่�ข�นคว�มดีของในหลวงรัชก�ลที่ 9 ถ่�ยทอดจ�กรุ่นสู่รุ่นตร�บน�นเท่�น�น “จากฟากฟ้าสุราลัย” ผลิต โดยบริษัท “ดีด้� วิดีโอ” นำ�แสดง โดย จั๊กจั่น-อคัมย์สิริ, เบนซ์-ปุณยา พร, เอก-รังสิโรจน์, เมฆ-จุติ, มุกดา-นรินทร์รักษ์, ฟิล์ม-ฉัตรดาว และนักแสดงรับเชิญ น้องณดา ปุณณกันต์ ละครเทิดพระเกียรติเพื่อ รำ�ลึกถึงพระเมตต� อนัไม่มีที่สิ้นสุดของ ในหลวงรัชก�ลที่ 9 ที่ทรงมีต่อ พสกนิกรของ พระองค์ ผ่�น เรื่องร�วของ เด็กส�มคน ที่คิ ด ด้ ว ย ใจ ซื่อ บ ริสุท ธ์ิว่� ในหลวงรัชก�ล ที่ 9 ทรงเปรียบ ดั่งเทวด�ที่ส�ม�รถช่วยเหลือผู้คน ได้ ทั้งส�มจึงส่งจดหม�ยขอคว�ม ช่วยเหลือด้วยคว�มหวังเพียงน้อย นิด เพร�ะคิดว่�พวกตนเป็นเพียงประช�ชนผู้ ตำ่�ตอ้ย แต่ในที่สุดเทวด�ของพวกเข�กป็ระท�น พรกลับม�ทัง้ทุนทรัพย์และกำ�ลังใจ จนเด็ก ๆ มีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้ง 3 คนต่�งสำ�นึกในพระมห� กรุณ�ธคุิณและพร้อมบอกเล่�ถงึพระเมตต�ของ พระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกร “แสงสุดท้าย” ผลิตโดยบริษัท “ดูมันดี” นำ�แสดงโดย โดนัท-ภัทรพลฒ์, พระพาย-รมิดา โหน-ธนากร, โน้ต-วัชรบูล และ บลิว-วรพล เรื่องร�วของเด็กหนุ่มผู้มีพรสวรรค์ด้�นศิลปะ จึงเป็นคว�มหวังของพ่อที่ต�บอด แต่ทว่� คว�มสัมพันธ์ของพ่อลูกกลับพังทล�ย เมื่อเข� เลือกคบเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มอันธพ�ล กระทั่งถึงวัน ที่ในหลวงรัชก�ลที่ 9 เสด็จสวรรคต พร้อมกับที่ เข�ต้องสูญเสียพ่อ เข�จึงพูดเตือนสติจนกลุ่ม นักเรียนอันธพ�ลยอมกล่�วปฏิญ�ณจะไม่ยก พวกตีกันอีก เพื่อถว�ยคว�มจงรักภักดี ส่วน เข�ตัดสินใจบวชและตั้งใจจะปั้นพระประธ�นใน โบสถ์ซึ่งเป็นง�นที่พ่อทิ้งไว้ให้สำ�เร็จ โดยละครได้ แฝงแง่คิดที่ว่� ไม่มีคำาว่าสายเกินไปสำาหรับการ เริ่มต้นทำาความดี ติดต�มชมละครเทิดพระเกียรติชุด “ใต้ ร่มพระบารมี” ซึ่งจะออกอ�ก�ศวันละ 1 เรื่อง ทุกวันจันทร์-อ�ทติย์ เวล� 20.20 น. ในเดือน ธันว�คม นี้ ท�งช่อง 7 สี.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.