ผลิตละคร 9

Daily News Thailand - - Next Gen-ละคร -

และ

ปวเรศ หัวหน้�ทมีวิจัย กล่�วว่� ทีมได้ คิดค้นหุ่นยนต์สุนัขรักษ�คว�มปลอดภัย ทับ บี้บอต (TubbyBot ) ขึ้นม�เพื่อรองรับวิถี ชีวิตยุค 4.0 และสังคมผู้สูงวัย ซึ่งกำ�ลงัเป็นที่ตื่น ตัวในปัจจุบันและยังเป็นก�รสนองนโยบ�ยของ รัฐบ�ลด้วย ทับบี้บอตจะช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พก�ร รักษ�คว�มปลอดภัยสำ�หรับอ�ค�รและบ้�นให้ง่�ยขึ้น และ มีก�รเชื่อมต่อกับทีวีวงจรปิดของอ�ค�รเพื่อช่วยให้ก�รทำ�ง�นของเจ้� หน้�ท ี่ รปภ. หรือเจ้�ของบ้�น โดยไม่จำ�เป็นต้องเดินล�ดตระเวนเอง ซึ่งช่วยลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รได้รับอันตร�ยต่อร่�งก�ยและคว�มเสียห�ย ต่อทรัพย์สิน เมื่อมีเหตุก�รณ์ผิดปกติเกิด ขึ้น รปภ.หรือเจ้�ของบ้�นไม่ต้องปะทะกับ คนร้�ย นอกจ�กนี้ยังช่วยปิดช่องว่�งของ ก�รติดตั้งกล้องวงจรปิดภ�ยในอ�ค�รซึ่ง กำ�ลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน แต่ก็ไม่ส�ม�รถ มองเห็นทุกต�ร�งนิ้วของสถ�นที่นั้น ๆ ได้ กล้องที่ติดอยู่บนหน้�ผ�กของหุ่นยนต์ก็ ส�ม�รถใช้ในก�รมองจับภ�พบริเวณที่เป็น มุมอับได้

“เมื่อหุ่นยนต์ ทับบี้บอต (TubbyBot) พบเจอสิ่งผิดปกติ หุ่นยนต์จะส่งสัญญาณ เสียงไซเรนดังและแจ้งเตือนมายัง Smart Devices เช่น Smart phone, Tablet, PC ในรูปของข้อความ SMS และ email มายัง ผู้ควบคุมหรือสถานีตำารวจได้ด้วย ทีมงาน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.