ยัน29พ.ย.

Daily News Thailand - - สกู๊ปพิเศษ-ต่อข่าวหน้า 1 -

พรรคการเมืองหวังสกัดพรรคใหญ่ ชี้บท เฉพาะกาลให้จัดทำาบัญชีสมาชิก บัญชีสาขา พรรคใน90 วันนับจากกฎหมายบังคับใช้มิฉะนั้น ห้ามส่งเลือกตั้ง พรรคใหญ่จะทำาบัญชีไม่ทัน เพราะมีสมาชิกนับล้านต้องตรวจใหม่รายคนตัด ทิ้งไม่ได้จะโดนร้อง กกต. จวกกฎหมายเอื้อ พรรคเล็กหรือพรรคตั้งใหม่ทำาอะไรได้ง่ายเพราะ แค่หาสมาชิก 500 คน เงินสำารองล้านเดียว อัด กติกาไม่เป็นธรรม จี้คสช.เปิดช่องพรรคการ เมืองประชุมเพราะถึงเวลาจำาเป็นแล้ว โพลเผย ประชาชน 66.8% อยากร่วมออกกำาลังกาย กับ “บิ๊กตู่” ขณะที่ “ไก่อู” ฉะสื่อฉุนถูกว่า นโยบายนี้ทำา ขรก.อู้งานชี้เป็นนโยบายเพิ่ม ประสิทธิภาพเสียด้วยซ้ำา “พรเพชร” สั่ง สนช. ทุกคนพร้อมในสภา 11.00 น. 29 พ.ย.นี้ ประชุมวาระพิเศษทันทีเมื่อ ครม.มีมติส่งเรื่อง มาให้ดำาเนินการต่อ “บิ๊กกี่” เผยรับคำาสั่ง สแตนด์บาย 24 ชั่วโมง ย้ำาหากเป็นวาระพิเศษ จริงไม่มีการประชุมลับแน่นอน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.