จี้‘ท็อปบู๊ต’ปลดล็อกปูทางสูสนามเลือกตั้ง

Daily News Thailand - - การเมือง -

ขอเดินเกมรับฟังความคิดเห็นจากพรรคการเมืองใน ประเด็นที่สา�คัญ คือ บทที่ก�าหนดให้ พรรคการเมือง ต้องปรับปรุง ระบบสมาชิก พรรค ซึ่งประเด็น นี้ กรธ.จะน �า ไปรับฟังความ เห็นพรรคการ เมือง ว่าระยะ เวลาที่กรธ. กา�หนดไว้ให้เบื้องต้นนั้น สั้นไป หรือยาวไป หรือ ควรปรับแก้ไขอย่างไร ซึ่ง อ.มีชัย บอก จะปรับ แก้ไขให้ไม่ฝืนใจ แต่ทั้งนี้ไม่ได้บอกว่า จะไม่ฝืน ใจในประเด็นอื่น ๆ ด้วยหรือไม่

แต่ถึงอย่างไรบรรดา พรรคการเมือง ต่าง ออกมาประสานเสียงไม่เห็นด้วยกับกรธ. และเห็น ว่าถึงเวลาแล้วที่ “ท็อปบู๊ต” ควรยกเลิกประกาศ คา�สั่งที่ห้ามพรรคการเมืองงดเคลื่อนไหวทางการเมือง เพื่อให้พรรคการเมืองทั้งหลายสามารถท�ากิจกรรม หรือเคลื่อนไหวทางการเมืองได้แล้ว

เพราะร่างกฎหมายลูกที่ กรธ.ก�าลัง ดาเนินการอยู่ในขณะนี้� ล้วนมีความเกี่ยวข้อง กับพรรคการเมืองทั้งสิ้น อีกทั้งหาก กรธ.อยาก ได้ความคิดเห็นจากพรรคการเมือง ก็ควรให้ พรรคการเมืองได้จัดประชุม ให้สมาชิกพรรคได้ ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ ได้ความเห็นจากพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการ

งานนี้ต้องรอวัดใจ “ท็อปบู๊ต” แย้มประตู เปิดโอกาสให้กับพรรคการเมือง ได้มีความสุข ในการเป็นนักการเมืองน้�าดี กับร่างรัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตยฉบับลายพรางนี้ได้อย่างไร.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.