พระสงฆ์กับเงิน (1)

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

เป็นข่าวอยู่บ่อย ๆ เกี่ยวกับพระ กระทา�ผิดทางวินัยสงฆ์

ผิดขั้นร้ายแรงที่สุดรวมไปถึงผิด ขั้นรุนแรงรองลงมา แต่ใน พระไตรปิฎก ต่างเรียกว่า อาบัติ

พระวินัย จึงมีความส�าคัญมาก หากพระสงฆ์ไม่ทา�ตามวินัย หมู่สงฆ์ก็จะ อยู่กันอย่างมีความทุกข์มี กิเลสตัณหา มากขึ้น ชาวบ้าน เสื่อมศรัทธา คา�สอน ถูกบิดเบือนและศาสนาถูกท า� ลาย

พระสงฆ์ต้อง รักษาศีล ทุกข้อไม่มี การยกเว้นแม้แต่ข้อเดียว ไม่ว่าจะเป็น พระวินัยเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม จะอ้างว่า ทา�อาบัติเพราะไม่รู้พระวินัยก็ไม่ได้ เพราะ หากไม่รู้พระวินัยไม่ควรบวช

นอกจากนี้ พุทธศาสนิกชนเองก็ ชอบนักที่จะท �าให้พระสงฆ์กระท �า ความ ผิดวินัย บางทีก็รู้บางทีก็ไม่รู้ แต่ล้วนเป็น บาปร่วมกันทั้งสิ้น

พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า พระสงฆ์ และเป็นสาวกของพระองค์ก็ต้อง ไม่ สงฆ์ แท้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.