พระเมรุ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

มาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม ศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ยึดสมัยรัตนโกสินทร์ รองนายกฯ เผย ทำาพิธีบวงสรวง 19 ธ.ค. แล้วเดินหน้าตอก หมุดสร้าง คาดเสร็จไม่เกิน ก.ย. 60 อธิบดีกรม ศิลปากร ระบุ พระเมรุมาศ มีขนาดใหญ่กว่า 4 งานที่ผ่านมา เปลี่ยนเสาหงส์ เป็นเสาแบบครุฑ ทั้งหมด ด้าน สำานักพระราชวัง แจ้งกำาหนดการ พระราชพิธี บำาเพ็ญพระราชกุศล ปัญญาสมวาร วันที่ 1-2 ธ.ค. ขณะที่ มส. จัดบรรพชา อุปสมบท วัดทั่วประเทศ ถวายพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ครบ 50 วัน

พสกนิกรจากทั่วสารทิศยังคงรวมใจ เป็นหนึ่งเดียวมุ่งหน้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหา ปราสาท ในพระบรมมหาราชวังเพื่อเข้าถวาย สักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เบื้องหน้าพระบรมโกศ อัน เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีด้วยสำานึกใน พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.