ทั่วประเทศ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชิน วงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม มหาเถรสมาคม (มส.) ร่วมกับวัดพิชยญาติการาม สำานักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กรมยุทธศึกษา ทหารบก กองทัพบก จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ 301 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดชเสด็จสวรรคตครบปัญญาสมวาร (50 วัน) มีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าอาวาสวัดพิชย ญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการ มส. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิ สาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานฝ่าย ฆราวาสโดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธี เป็นจำานวนมาก สำาหรับพิธีนี้ ดำาเนินการตามที่ มส. มีมติเห็นชอบให้เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดจัดพิธีบรรพชา อุปสมบทพระภิกษุไม่ตำ่ากว่า 89 รูปถวายเป็น พระราชกุศล ช่วงพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศล ปัญญาสมวาร (50 วัน) และพิธีบำาเพ็ญพระ ราชกุศลสตมวาร (100 วัน)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.