Ň แจ้งพระราชพิธีครบ50วัน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

สำานักพระราชวังแจ้งว่า ในวันที่ 1 ธ.ค. เวลา 17.00 น. จะมีพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระ ราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายแด่ พระบรมศพ โดยพระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธ มนต์จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 พระ 4 รูป สวดธรรมคาถา พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ผู้เข้าร่วมพระราชพิธีแต่งกายแต่งเครื่องแบบ เต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายจุลจอมเกล้าหรือ สายสะพายมงกุฎไทย และในวันที่2 ธ.ค. เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดถวายพระพร รับพระราชทานฉัน ประเคนผ้าไตรพระ 89 รูป เท่าพระชนมพรรษาสดับปกรณ์ ผู้เข้าร่วมแต่ง เครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์ สำาหรับพระราชพิธี ปัญญาสมวารเป็นการทำาบุญอุทิศถวายแด่ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชในวาระครบรอบวันสวรรคต ครบ 50 วัน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.