Ň นร.ชาวเขาน้อมร า�ลึก

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

อีกด้าน คณะครู และนักเรียน โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 21 กว่า 750 คน นำาโดย นางกนกลักษณ์ แปงมูล รองผอ.โรงเรียน พร้อมคณะนักเรียน ชั้น ป.5-ม.6 ซึ่งประกอบ ด้วยชาวพื้นเมือง และชาวเขา 4 เผ่าได้แก่ กะ เหรี่ยงโปว์ กะเหรี่ยงสะกอร์ ละว้า และม้ง มา กราบสักการะพระบรมศพ เพื่อสำานึกในพระ มหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงจัดตั้งโรงเรียน แห่งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2537 เพราะเป็นพื้นที่ที่ยัง ไม่มีโรงเรียนให้เด็ก ๆ ได้เข้าศึกษา ทั้งนี้เพราะ ทรงมีพระราชปณิธานให้เด็ก ๆ มีความรู้ และ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ จบไปก็ประกอบอาชีพ ได้ ซึ่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโรงเรียนราช ประชานุเคราะห์ 3 แห่ง ได้แก่ รร.ราชประชา นุเคราะห์ 21 อ.แม่ลาน้อย รร.ราชประชานุ เคราะห์22 อ.ปาย และ รร.ราชประชานุเคราะห์ 34 อ.ปางมะผ้า

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.