ขยับเท่ากับโลกยั่งยืน นับหนึ่งที่ประเทศไทย

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ดร.นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำานวยการแผนกโรคไม่ติดต่อและ อนามัยสิ่งแวดล้อม สำานักงานภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกองค์การ อนามัยโลก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.