ปล่อยหอยลายคืนสู่ทะเล

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ วันที่ 28 พ.ย.นายอดิศร พร้อม เทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จะจัดกิจกรรม “คืนหอยลาย สู่ทะเลตราด สนองแนวพระ ราชด�าริด้านการจัดการทรัพยากรประมง เพื่อ การอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน” ด้วย ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา ธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิ ราช บรมนาถบพิตร โดยสา�นักงานพัฒนาการ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.