พสกนิกรไทยแซ่ซอง รชักาลท10 ก่ก้องทรงพระเจริ� นายกฯยันกราบบังคมทูล อั�เชิ�ขนึ้ทรงราชย์เร็วๆนี ‘บิกต่’ยัน ยึดตามโรดแม็พ สมาชิกใหม่ไม่ทันี‘พท.’ผวาทำาบั�ช

Daily News Thailand - - พิเศษ 3 -

“บิ๊กตู่” ยันไม่เลื่อนโรดแม็พแต่บอกตัวแปรอยู่ ที่สถ�นก�รณ์ แจงแม้ช่องว่�งระหว่�งคนรวยคนจน ไทยมีม�กแต่รัฐบ�ลพย�ย�มช่วย

แซ่ซ้องรัชก�ลที่ 10 พสกนิกรไทยกู่ก้องถว�ยพระพร “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” หลังคณะรัฐมนตรีแจ้ง เรื่องสถ�ปน�พระรัชท�ย�ทขึ้นสืบร�ชสันตติวงศ์แห่ง ร�ชวงศ์จักรีถึงประธ�นสภ�นติิบัญญัติ

ประวัติศาสตร์..

น�ยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธ�น สนช. ขอให้สม�ชกิ สนช.ยืนขึ้นเพื่อน้อมเกล้�ฯ ถว�ยพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวรัชก�ลใหม่ หลังที่ประชุมรับทร�บมติ ครม.อัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรส�ธริ�ชฯ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร องค์รัชท�ย�ท ขึ้นทรงร�ชย์เป็นพระมห�กษัตริย์

หนีไม่รอด

..ตร.สภ.รัตน�ธเบิศร์ จ.นนทบุรี คุมตัวน�ยธเนศ ภูริวัฒนชัย ไปสอบสวนในคดีเข้�ไปหยิบ สินค้�ในร้�นสะดวกซื้อแล้วเดินหนีไปดื้อ ๆ ไม่ยอมจ่�ยเงิน แต่สุดท้�ยถูกตำ�รวจต�มจับกุมจนได้ (ข่�วหน้� 12)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.