6เดือนไม่เจอ‘ธัมมชโย’ ดีพเอระสมไอหาพึ่นงพพพศร.ช่เผวย ย

Daily News Thailand - - พิเศษ 3 -

“ดีเอสไอ” ส่งหนังสือถ�มคว�มชัดเจนรักษ�ก�ร เจ้�อ�ว�สวัดธรรมก�ย ปม “ธัมมชโย” ยังอยู่ในวัด หรือไม่ ห�กอยู่วัดต้องส่งตัวให้ ถ้�เลี่ยงส่อผิดละเว้น ปฏิบัติหน้�ท-ี่ให้ที่พักผู้ทำ�ผดิ

ปัดสั่งตื้บ..

น�ยกฤษณะ อมิตรสูญ หรือบอล (ภ�พเล็ก) แฟน อุ้ม-ลักขณ� ด�ร�ส�วชืื่อดัง เข้�พบตำ�รวจที่ บก.ภ.จว.เชียงใหม่ ยืนยัน ไม่ได้สั่งก�รด์รุมทำ�ร�้ย น�ยอิศร�ชนุวัฒภ์ วรรค�วสัินต์ ลูกช�ย พล.ต.วิทย� วรรค�วสัินต์ จนได้รับบ�ดเจ็บภ�ยในผับม�ลนิสก�ย จ.เชียงใหม่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.