ศ.ชาวเยอรมนเชิดช ในหลวงภมิพล ให้พัฒเจนาริ�บ้ากน้าวเมืหน้าอง

Daily News Thailand - - พิเศษ 3 -

กระทรวงมห�ดไทยรอสำ�นัก พระร�ชวังจัดคิวให้ประช�ชนต่�ง จังหวัดเข้�ถว�ยสักก�ระพระบรม ศพพระบ�ทสมเด็จ

ถวายพ่อหลวง

..นักเรียนจ�กโรงเรียนส�มโคก จ.ปทุมธ�นี เข้�พธีิอุปสมบทหมู่ส�มเณร 227 รูป ที่วัด ป่�งวิ้ อ.ส�มโคก ต�มโครงก�รอุปสมบทหมู่ส�มเณร เพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกุศลแด่ “ในหลวง” รัชก�ลที่ 9

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.