เชิดชู

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รอบต่อไป หลังครบกา�หนด 20 ม.ค. 2560 ด้านพ่อเฒ่า เชียงใหม่เปรียบ “ในหลวง” ดังพระอรหันต์ผู้ มีแต่ให้ เชื่อทรงเป็นพระมหากษัตริย์หนึ่งเดียว ที่ถือเป็นที่สุดในโลก ศาสตราจารย์ชาวเยอรมัน ทึ่งอยู่เมืองไทย 50 ปีเห็นบ้านเมืองพัฒนาได้ เพราะพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ภูมิพล ขณะที่สรุปยอด 31 วันมีพสกนิกรเข้าถวายสัก การะพระบรมศพ 1,043,546 คนร่วมบ �าเพ็ญ พระราชกุศลเกือบ 80 ล้านบาท

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.