เด------------------12‘เปรม’พร้อม3เสาหลัก เขาเฝาฯ พระบรมโอรสาธิราชฯ ทพรสงกรันิบกเป็รนปีพติระข่ามวมหาหากมษังตคริล ย์

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองน�ยกรัฐมนตรี และ รมว.กล�โหม เผยสมเด็จพระบรมโอรส�ธริ�ชฯ สย�มมกุฎ ร�ชกุม�ร ทรงรับเป็นพระมห�กษัตริย์

ตระการตา...

คณะผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ แพทย์ พย�บ�ล บุคล�กร นิสิตแพทย์ ผู้ป่วย รพ.จุฬ�ลงกรณ์ สภ�ก�ช�ดไทย คณะแพทยศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลยั ผู้แทนหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน ด�ร�ศลิปิน นักแสดงและประช�ชนรวมกว่� 10,000 คน รวมพลังจัดกิจกรรมจุด เทียนถว�ยร�ชสดุดี “จุฬ�ฯ เทิด ธ พระภูมิพล” ถว�ยสักก�ระเบื้อง หน้�พระบรมฉ�ย�ลกัษณ์ที่ล�นหน้�พระบรมร�ช�นสุ�วรีย์ฯ สวนลุมพินี

ลีลาบิ๊กตู่...

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ หัวหน้� คสช. สวมชุดวอร์มนำ� ข�้ร�ชก�รและเจ้�หน้�ทปี่ระจำ� ทำ�เนียบรัฐบ�ลออกกำ�ล ัง ก�ย เพื่อสุขภ�พที่ดี โดยโชว์ลีล�เล่น วอลเลย์บอลและเตะตะกร้อร่วม กับคณะทำ�ง�นสร้�งคว�มฮือฮ� ใช้เวล�น�นประม�ณ 45 น�ที ก็ กลับเข้�ไปทำ�ง�นต�มปกติในตึก ไทยคู่ฟ้�ท�ำเนียบรัฐบ�ล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.