แปรรูปเสร็จสิ้น จันทน์หอม สร้างพระโกศฯ พริตตี้เรียบหรู-ดูดี มอเตอร์เอ็กซ์โป33 ‘รปัอกฤหกมุษ์ดดี พระเมรุฯ ’

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

เริ่มแล้วง�น “มอเตอร์เอ็กซ์โป” ครั้งที่ 33 สุด ฮือฮ�ปนี้ีจัดไม่เหมือนเดิม พริตตี้เน้นชุดเรียบร้อย ดู สวยสง่� หรู ไม่โชว์ล่อแหลม

เจ้�หน้�ทีอุ่ทย�น แห่งช�ติกุยบุรีแปรรูป ไม้จันทน์หอมเสร็จแล้ว เตรียมส่งมอบให้สำ�นกั ช่�งสิบหมู่นำ�ไปจัดสร้�ง พระโกศบนพระเมรุ ม�ศ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.