กิจกรรมใหญ่

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม แถลงข่าวการบำาเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระ ราชกุศลและการแสดงเทิดพระเกียรติ เนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่ากระทรวง วัฒนธรรม (วธ.) กรุงเทพมหานคร สำานักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ จะจัดพิธีบำาเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็น พระราชกุศล และการแสดงเทิดพระเกียรติ ใน วันที่ 5 ธ.ค. 2559 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ น้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจ ฉริยภาพของพระองค์ทางด้านดนตรี

โดยมี 4 กิจกรรมคือ 1. การจัดพิธี ตักบาตรพระสงฆ์ 189 รูป เวลา 07.00 น. ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2. การจัดพิธีตักบาตรส่วนในภูมิภาคตามแต่ละ จังหวัดกำาหนด 3. การจัดแสดงดนตรีแจซซ์ เฉลิมพระเกียรติ โดยสมาชิกวง อ.ส.วันศุกร์ ใน เวลา18.00 น. ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร และ4. การเปิดอาคารนิทรรศ รัตนโกสินทร์ให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการฟรี เป็นกรณีพิเศษ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.