Ň พสกนิกรหลั่งนำ้าตาอาลัย

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

โดยนางนาถนดา พุ่มสมบัติ อายุ 62 ปี อาชีพทำาสวนผลไม้ พร้อมด้วยนางสมจิตร วิสุทธิรัตน์ อายุ 62 ปี อาชีพค้าขาย และนาง มานะ เฉลิมพงษ์ อายุ 64 ปี อาชีพทำาสวนผล ไม้ ชาวบ้านหมู่ 1 ต.พริ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เผยทั้งนำ้าตาแห่งความอาลัยหลังเข้า กราบสักการะพระบรมศพว่า พูดถึงในหลวง ร.9 แล้วนำ้าตาไหลทุกครั้ง รักพระองค์ท่านมาก ชาวจันทบุรีซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง หาที่สุดมิได้ ที่พระราชทานแก้มลิงคลองภักดี รำาไพ ซึ่งหลังจากมีคลองดังกล่าวแล้วทำาให้นำ้า ไม่ท่วมบ้านอีกเลย และพระราชทานโครงการ สร้างเขื่อนคีรีธาน ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง ให้เกษตรกรได้มีนำ้าทำามาหากิน และยัง พระราชทานฝนเทียมให้ทุกปี ที่ผ่านมาป้า ๆ ก็ น้อมนำาหลักความพอเพียงของพระองค์มาใช้ใน การดำาเนินชีวิตด้วย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.