ไม่ยืดโผ สว.-รอง ผบก.

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

วันที่ 30 พ.ย. ที่สา�นักงานตา�รวจแห่ง ชาติ กรณีการแต่งตั้งสารวัตรถึงรองผู้บังคับการ วาระประจ า�ปี 2559 กรณีตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วย การแต่งตั้งข้าราชการตา�รวจ พ.ศ. 2559 กา�หนด ให้วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการด�าเนินการแต่ง ตั้ง แต่ส�านักงานตารวจแห่งชาติยังไม่ด� �าเนิน การขออนุมัติ ก.ตร. เพื่อขยายเวลาการแต่งตั้ง ทางพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. กล่าว ว่า กรณีนี้ตนกา�ลังให้ฝ่ายกฎหมายไปศึกษาให้ รอบคอบ ทั้งนี้ตนไม่ได้กังวลว่าจะกระทบด้าน ข้อกฎหมาย แต่ขอเวลาศึกษาก่อน ส่วนกรณีที่ ไม่มีการขออนุมัติขยายเวลาเนื่องจากมีค�าสั่ง ของหัวหน้า คสช. ที่ใช้มาตรา 44 ให้อ า� นาจ ผบ.ตร. ในการพิจารณาแต่งตั้งจึงไม่ต้องขยาย เวลาทาง พล.ต.อ.จักรทิพย์ กล่าวว่า เรื่องนี้ ตนก็สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาอยู่เช่นกัน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.