ธารนำาใจช่วยทีมชาเป โหม่งโลกโกลดับอีกคน เทนนิสจบปัญหา หงส์กลัว‘วูดเบิร์น’เหลิง เอ๋ถอนฟ้องทุกคดี

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ผู้คนในวงกำรฟุตบอลทั่วโลก พำกันออกมำไว้อำลัย และสวด ภำวนำให้กับบรรดำเหยื่อผู้เสียชีวิต จำกเหตุกำรณ์เครื่องบินเช่ำเหมำลำ� สำยกำรบิน

ตำมที่ “บิ๊กเอ๋” นำยกิตตน์สมบัติ เอื้อม มงคล ได้รับควำมไว้วำงใจจำกสโมสรเครือ สมำชิกให้ด �ำ รงต �ำ แหน่งนำยกสมำคมกีฬำ เทนนิส ลอนเทนนิสสมำคมแห่งประเทศ ไทยฯ จำกผลกำรเลือกตั้ง

เคมำร์ รูฟ (ซ้ำย) แนวรุกของ “ยูงทอง” ลีดส์ ยูไนเต็ด เลี้ยงบอล หนี เอ็มเร ชำน มิดฟิลด์ของ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ที่พยำยำมวิ่งไล่ตำมหวังแย่ง ลูกมำครอง ในศึกฟุตบอลถ้วยอีเอฟแอล คัพ รอบ 8 ทีมสุดท้ำย ที่สนำมแอนฟิลด์ เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ เมื่อวันอังคำรที่ผ่ำนมำ ผล ลิเวอร์พูล ชนะ 2-0

สดุดี มำแชร์ยิมส์ (กำงเกง ด�ำ) ถลุงหมัดใส่ มูฮัมหมัด อิหม่ำม จำก อินโดนีเซีย ก่อนชนะ TKO ในยกที่ 6 ป้องกันแชมป์พำบำ รุ่นซูเปอร์ไลต์เวต ไว้ได้ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่เวทีมวยชั่วครำวรัฐประชำ มำร์เก็ต สนำมหลวง 2

โปรเม” เอรียำ จุฑำนุกำล นักกอล์ฟสำวไทยที่ประสบควำมสำ�เร็จจำกกำร เข้ำร่วมแอลพีจีเอทัวร์ 2016 พร้อมด้วยคุณแม่และพี่สำว เดินทำงไปพักผ่อนลุยหิมะเมำเท่น ไฮ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกำ ก่อนเดินทำงกลับมำไทยในวันที่ 2 ธ.ค.นี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.