‘บิ๊กตู่’สั่งเร่งออก 5 ก.ม.ใช้ด่วน

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. คุณหญิงพรทิพย์ โรจน สุนันท์ โฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมา ธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (วิป สปท.) ซึ่งมีเรื่องสา�คัญ 2 เรื่อง คือ 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรี มีด �าริให้สปท.ร่วมมือกับสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผลักดันกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศที่มีความทันสมัย และให้ออกใช้ได้โดยด่วน จ�านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การ กีฬาแห่งประเทศไทย 2.แนวทางปรับปรุง โครงสร้างราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ:เอทานอล และไบโอดีเซล 3.การปฏิรูปความรอบรู้ และการสื่อสารสุขภาพ 4.การใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ในกระบวนการยุติธรรมทาง อาญา โดยร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ..และร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วย ระบบการติดตามตัวโดยการใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการยุติธรรม ทางอาญา พ.ศ.. 5.การปฏิรูปสวัสดิการ สังคมโดยหลักศาสนาและวัฒนธรรมและร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับ ที่..)พ.ศ..

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.