สวรรคต นายกรัฐมนตรี หนังสือ ด่วนที่สุด เรื่องสถาปนาแต่งตั้งรัชทายาท กฎมณเฑียร บาล การสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467... ราชบัลลังก์ว่างลง พระมหากษัตริย์ สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราช กุมาร รัชทายาท ประธานรัฐสภา เรียกประชุม ครองราชย์

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

เป็น และ บัดนี้ธ ใน

ต�มกฎมณเฑียรบ�ลแล้ว...ครม. จึงขอแจ้ง ให้ ทร�บ และประธ�นรัฐสภ� เพื่อ ทร�บ...และให้ประธ�นรัฐสภ�อญัเชิญองค์รัชท�ย�ทขึ้น ธ คือ เป็นกษัตริย์สืบไป.......... ซึ่งที่ประชุม ทำ�หน้�ทรัี่ฐสภ�ได้ธ รับทร�บก�รแจ้งมติ ครม. แล้ว...ในขั้นตอนต่อไปจะได้นำ�คว�มกร�บ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.