ลงประชามติกันดีไหม?

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

กรณีที่มีข่ำวที่ท่ำนนำยกฯ สั่ง ชะลอโครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน ที่ จังหวัดกระบี่นั้น คงทำ�ให้กลุ่มผู้คัดค้ำน ที่ลงทุนขึ้นมำนอนค้ำงคัดค้ำนที่ทำ�เนียบ รัฐบำล พอใจกันไปในระดับหนึ่ง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.