การ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

สื่อสารถึงสิ่งที่จะเป็น หรืออาจ จะเป็น “ปัญหาสุขภาพ” ให้เข้าถึง “วัยรุ่น” การ สื่อสารเพื่อรณรงค์แบบเก่าดูเหมือนจะได้ผลน้อย ลงทุกที จึงเกิดแนวคิดการ “สื่อสารผ่านศิลปะ แขนงต่าง ๆ” ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น อย่าง โครงการการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ การเป็นนักสื่อสารเพื่อสุขภาวะ ที่จัดโดย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีการอบรมเยาวชนในมหาวิทยาลัย ผ่านทาง เรื่องสั้น สารคดีทีวี และ “ละครเวที”... ธ

ภาวิณี ผุยภูงา นักศึกษาคณะสื่อสาร มวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เข้าร่วม “ค่ายละคร” ตามโครงการฯ เล่าว่า แม้ ไม่ได้เรียนด้านนี้โดยตรง แต่มีความสนใจ ซึ่งเรื่อง “สุขภาวะ” นั้นก่อนมาค่ายก็ยังไม่เข้าใจนักว่า “ละครเวที” จะสามารถช่วยในการสื่อสารหรือแก้ ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร ซึ่งไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย นั้นมีร้านเหล้าเต็มไปหมด ขณะที่เพื่อน และรุ่นพี่ ก็ มีการสังสรรค์ รวมถึงสูบบุหรี่ เป็นประจำา เลยสนใจ

มาที่ ปัญญา สุภาจารย์ นักศึกษาคณะ ศิลปศาสตร์ วิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ระบุว่า ตอนนี้คนเริ่มหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น นั่น แสดงว่าแต่ก่อนยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาก เลย คิดว่า “ค่ายละคร” เน้นการสื่อสารด้าน “สุข ภาวะ” น่าจะมีประเด็นอะไรใหม่ ๆ ที่ท้าทายมากขึ้น ยิ่งพอได้โจทย์ให้เขียนบทละครเกี่ยวกับเรื่อง “โรค ไม่ติดต่อ” ก็เกิดคำาถามว่า โรคนี้คืออะไร? เกี่ยว อย่างไรกับชีวิตประจำาวัน?

พอลองฟังวิทยากรอธิบายเรื่องโรคไม่ ติดต่อ ยิ่งเข้าใจมากขึ้น จากเดิมที่มองเรื่องพวก นี้ว่าไม่อันตรายนัก เมื่อได้เข้าใจ ก็ทำาให้เริ่ม ตระหนัก ถึงโรคกลุ่มนี้ เช่น โรคอ้วน ที่เป็นโรค ไม่ติดต่อ แต่ก็นำาไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพอื่น ๆ ตามมา

ขณะเดียวกัน เมื่อรู้เรื่องสุขภาวะมากขึ้น ก็เริ่มหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้น รวมถึงคนรอบข้าง เพราะการทำาละครต้องพยายามศึกษาคนรอบข้าง ในเนื้อหาที่ต้องการนำาเสนอ เพื่อให้เนื้อหาละครมี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.