ſ แจงถก รธน.วาระ 1 จบ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะ กรรมการกฤษฎีกา กล่าวถึงความคืบหน้าการ แก้ไขร่างธรรมนูญฉบับที่ผ่านประชามติ ว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาชุดพิเศษเพื่อพิจารณา แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติให้เป็นไป ตามข้อสังเกตพระราชทาน ยังไม่มีการนัด ประชุมในสัปดาห์นี้ แต่กำาลังพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับดัง กล่าว โดยได้พิจารณาวาระ 1 เสร็จแล้ว จาก นั้นจะต้องรอดูรายละเอียดอื่น ๆ ส่วนจะใช้ เวลาพิจารณาทั้งหมดเท่าไหร่นั้น ตนยังตอบไม่ ได้ แต่การทำางานทั้งหมดยังเป็นไปตามเวลาที่ กำาหนดไว้ สิทธิการเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าเดอะ มอลล์งามวงศ์วาน และทรัพย์สินอื่น ซึ่งเป็น เครื่องประดับและพระเครื่องรวม 68 รายการ มูลค่าสูงถึง 60,630,000 บาท อาทิ เครื่อง ประดับเพชร อัญมณี เพชรร่วง 26 เม็ด พระ สมเด็จเกศไชโย สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ พระนางพญาพิมพ์เข่าโค้ง พระผงสุพรรณพิมพ์ หน้าแก่ พระซุ้มกอกำาแพงเพชร สมเด็จวัด ระฆังพิมพ์ทรงเจดีย์ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปรก โพธิ์ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์สังฆาฏิมีหู พระปิด ตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ พระร่วงหลังราง ปืนสุโขทัย พระท่ากระดาน กาญจนบุรี พระหู ยาน ลพบุรี พระมเหศวร สุพรรณบุรี ทรัพย์สิน 88,325,682 บาท มีทรัพย์สินเพิ่ม ขึ้น 18,093,521 บาท เมื่อเทียบกับสมัยยื่น บัญชีทรัพย์สินเข้ารับตำาแหน่ง สนช. โดย ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเป็นบ้านแฝด 2 หลัง ย่าน ซอยติวานนท์ 48 จ.นนทบุรี ที่เพิ่งสร้างเมื่อ เดือน มี.ค. 2559 ส่วน พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น120,337,583 บาท ไม่มีหนี้สิน เมื่อเทียบกับกรณียื่นทรัพย์สิน ตอนรับตำาแหน่ง พบว่ามีทรัพย์สินเพิ่ม ขึ้น 20,472,591 บาท โดยทรัพย์สินที่น่าสนใจ คือ เงินฝาก 4,133,347 บาท ที่ดินใน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เนื้อที่ 4 ไร่ 99 ตารางวา มูลค่า 14,103,692 บาท

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.