ส่อเค้าแท้ง ſ ซัดองค์กรสื่อคุมไม่ได้

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวถึงกรณีมีการ คัดค้านร่าง พ.ร.บ.ร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน วิชาชีพสื่อมวลชน ว่า ไม่ใช่กฎหมายควบคุม สื่อ แต่เป็นการกำาหนดมาตรฐานวิชาชีพเช่น เดียวกับอาชีพอื่น ๆ อย่างไรก็ตามทุกคนรู้ว่า ปัญหาอยู่ตรงไหน แต่ในองค์กรสื่อเองก็ยัง ควบคุมไม่ได้ และถือเป็นการควบคุมให้มี จรรยาบรรณ ไม่ใช่การควบคุมเพื่อปิดกั้น ไม่ใช่เอียงข้างใดข้างหนึ่งตลอดเวลา จนทำาให้ ประเทศเกิดความสับสนวุ่นวาย และทำาให้ ประชาชนขัดแย้ง ทั้งนี้เรื่องนี้อยู่ในการปฏิรูป ทั้ง 11 ด้านอยู่แล้วและมีสมาชิกสภาวิชาชีพที่ หลากหลาย โดยมาจากตัวแทนองค์กรสื่อ จึง จะสั่งการไม่ได้ แต่เน้นการอบรมให้ความรู้ตาม มาตรฐานวิชาชีพก่อนมาเป็นนักข่าว และเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เกิดการ แข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อป้องกันการกีดกัน หรือผูกขาด และเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค การ คุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบ การประกอบ อาชีพเพียงเท่าที่จำาเป็น หรือเพื่อประโยชน์ สาธารณะอย่างอื่น ดังนั้นเข้าใจว่าการที่ สปท. ได้พยายามผลักดันกฎหมายการจัดตั้งสภา วิชาชีพสื่อนั้น อาจจะอาศัยมุมมองตามมาตรา 40 ในเรื่องการควบคุมการประกอบอาชีพก็ได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า ถ้าหากกฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งสภาวิชาชีพมีผลบังคับใช้ จะสามารถ ไปยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ นาย ชาติชาย กล่าวว่า “ได้”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.