ทหารปืนใหญ่ซื้อข้าวช่วยชาวนา

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ที่ บ้านสา�นกัจั่น หมู่5 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าหน้าที่ทหารชุด บก.ควบคุม มณฑลทหารบกที่13 ร้อยรักษาความ สงบที่ 3 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี ลงพื้น ที่รับซื้อข้าวสารจากเกษตรกรโดยตรง จ �า นวน 1,000 กิโลกรัม เพื่อนา�ไปประกอบอาหารเลี้ยง ให้กับกา�ลังพลของกองพัน อีกทั้งยังเป็นการช่วย เหลือในเรื่องราคาข้าว

ทั้งนี้ เนื่องจากนโยบายของกองทัพบก และรัฐบาล ให้หน่วยทหารเข้าช่วยเหลือชาวนา ในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต และช่วยเหลือใน เรื่องราคาข้าว โดยให้หน่วยทหารรับซื้อข้าว เปลือกและข้าวสารจากชาวนาโดยตรง เพื่อไม่ให้ ชาวนาถูกเอารัดเอาเปรียบจากโรงสี หรือพ่อค้า คนกลาง กองพันทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืน ใหญ่ โดย พล.ต.ณรงค์ศักดิ์ อัมรานนท์ ในฐานะ ผู้บัญชาการทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี จึงได้สนองนโยบายของกองทัพบกและ ของรัฐบาล เข้ารับซื้อข้าวสารพันธ์ุชัยนาท (1) จากชาวนา ในพื้นที่ ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เพื่อช่วยเหลือในเรื่องราคาข้าวโดยได้ท า�การรับ ซื้อโดยตรงจากชาวนาที่ได้นา�ข้าวเปลือกมาสีกัน เองที่โรงสีชุมชนโดยจ า�หน่ายให้ในราคา 15 บาท ต่อกิโลกรัม และข้าวสารหอมมะลิ ราคาขาย 27 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งวิสาหกิจโรงสีชุมชนบ้าน สา�นักจั่น มีกา�ลังผลิตได้ 1,500 กิโลกรัมต่อวัน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.