สาวงามเมืองนำ้าหอม ‘อีรีส คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์ส 2016

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

มิต พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภมิูพลอดุลย เดช สมใจนึก เองตระกูล “มิส สินีนารถ-สมใจนึก เองตระกูล ร่วมใส่บาตร พระบ�ทสมเด็จ พระปรมิน พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช ผู้นำ�ในระดับโลกในอดีตหรือปัจจุบันที่ คุุณชื่นชอบห คุณชื่นชอบหรือเค�รพคือใคร

“แอนเดรีย โตว�ร”์

“อีรีส

“อีรีส

“บำ�เพ็ญ พระร�ชกุศลสตมว�ร ครบ 100 วัน เพื่อถว�ย เป็นพระร�ชกุศลแด่พระบ�ทสมเด็จพระ ปรมินทรมห�ภมิูพลอดุลยเดช”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.