เสนอแผนฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรภาคใต้

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

จากสถานการณ์นา้�ท่วมภาคใต้นี้หลายฝ่ายต่างระดมให้ความ ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น ้�าท่วม ภาคใต้ ว่า เกษตรกรจะต้องการเก็บนา้�ไว้ใช้ในฤดูแล้ง จึงแยกเฉพาะ พื้นที่น้�าท่วมขังที่มีผลกระทบต่อประชาชน เกษตรกร และพื้นที่ การเกษตร ซึ่งเหลือเพียง 5 จังหวัด 9 อา�เภอ คือ จ.นครศรีธรรมราช 3 อา�เภอ อ.ปากพนัง อ.หัวไทร และ อ.เชียรใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี 2 อา�เภอ อ.พุนพิน และ อ.บ้านนาเดิม จ.สงขลา 1 อ า� เภอ อ.ระโนด จ.พัทลุง 2 อา�เภอ อ.ควนขนุน และ อ.เมือง และ จ.ปัตตานี 1 อา�เภอ อ.เมือง จึงได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งสา�รวจ เพื่อฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรทันที กว่า 4 แสนราย โดยมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบกว่า 1 ล้านไร่ โดย เฉพาะการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการเกษตร เพื่อ เข้าสู่อาชีพหลังน า้� ลด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.