Sa­mi­ti­vej In­ter­na­tio­nal Chil­dren's Hos­pi­tal

Gavroche Thaïlande - - Bangkok -

Le seul hô­pi­tal pri­vé avec une sec­tion spé­cia­li­sée en­fants et ado­les­cents. 133 Su­khum­vit 49, Klong­ton Nua,vadha­na, Bang­kok 10110 Tél: 02 022 22 22 in­fo@sa­mi­ti­vej.co.th www.sa­mi­ti­ve­j­hos­pi­tals.com/ in­ter­na­tio­nal-chil­dren­shos­pi­tal

Newspapers in French

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.