The Core

โทนี ฟนิ าว เลน่ ใน เดอะ มาสเตอรส์ จนจบไดอ้ ยา่ งไร?

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

โทนี ฟินาว เล่นใน เดอะ มาสเตอร์ส จนจบได้อย่างไร ทั้งๆที่มีอาการบาดเจ็บ

การได้ดูวีดีโอของนกั กอล์ฟอย่างโทนี ฟินาว ที่กระดูกข้อเท้าซ้ายบางส่วนเกิดอาการ พลกิ กอ่ นจะถกู ขยบั ใหเ้ ขา้ ทใี่ นการแขง่ ขนั พาร์ 3 คอนเทสต์ อาจจะดนู า่ ทงึ่ ระคนไป กบั อาการขนลุกในเวลาเดียวกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รู้ถึงสิ่งที่เรากําลงั รู้อยู่ใน เวลานี้ คือภาพหนึ่งจะเห็นฟินาวยืนขึ้นและเดินกะโผลกกะเผลกออกจากสนามหลงั จากที่ได้ รบั บาดเจ็บจากการแสดงความดีใจที่ทําโฮลอินวนั ได้ ส่วนภาพรวมทั้งหมดอีกภาพหนึ่งก็คือ การลงเล่นในวนั ถดั มาก่อนที่จะทําสกอร์ได้ 4 อนั เดอร์พาร์ 68 ในรอบแรกของการแข่งขนั

และฟินาวก็ได้ลงแข่งขนั ในอีก 3 รอบที่เหลือด้วยเช่นกนั ก่อนที่จะ จบลงด้วยการได้อนั ดบั 10 ร่วม พร้อมกับข้อเท้าที่ทําให้ต้องเดิน กะโผลกกะเผลกเหมือนกับเคธี เบตส์ ในภาพยนตรเ์ รอื่ ง “Misery”

“บอกตามตรงเลยว่า ผมก็ไม่รู้ เหมือนกนั ว่าทําได้อย่างไร มนั เป็น เรอื่ งทมี่ หศั จรรยม์ าก” ฟนิ าวกลา่ ว “3 สปั ดาห์หลังจากรายการเดอะ มาสเตอร์ส ผมก็ยงั คงมีปัญหากบั ขอ้ เทา้ ขา้ งนนั้ ซงึ่ กต็ อ้ งยกเครดติ ให้ กบั เทรนเนอรข์ องผม (สจวต เลฟิ ) ที่ช่วยทาํ ให้อาการบวมยุบลง”

และก็เหมือนกับที่เทรนเนอร์ ส่วนใหญ่ปฏิบตั ิกนั โดยเลิฟทําให้ ข้อเท้าของฟินาวมีความมั่นคงด้วย การพันด้วยเทป แต่ก็ไม่ใช่เทป ธรรมดาๆที่เทรนเนอร์ทั้งหลายใช้ กนั เพราะฟนิ าวเปน็ หนงึ่ ในจาํ นวน โปรหลายๆคนที่ใช้แผ่นแปะแก้ ปวดของ Staminapro ซึ่งผู้ผลิต บอกว่า แผ่นแปะชนิดนี้จะถูกอดั ไว้ ด้วยอิเล็กตรอนที่นํามาจากส่วน ผสมทางธรรมชาติ 200 ชนดิ ทเ่ี ชอื่ กันว่าทั้งหมดนี้จะไปลดอาการ อักเสบและช่วยให้หายจากอาการ บาดเจ็บได้เร็วขึ้น

ฟินาวบอกว่าแม้เขาจะไม่เคย ลองใชเ้ ทปดงั กลา่ วเลย แตห่ ลงั จาก นั้นเป็นต้นมา เขาได้ใช้มนั เกือบจะ ทุกวัน “ผมเป็นคนที่ให้ความ เชื่อมั่นกับมันมาก” เขากล่าว “เพราะมนั ทําให้อาการปวดลดลง อย่างแท้จริง”

“ในสัปดาห์นั้นผมต้องมีการ ปรบั เปลี่ยนการเล่นมากมายหลาย ส่วน” ฟินาวกล่าว “โดยจะตีลูก ออกจากเทา้ หลงั มากกวา่ เดมิ พรอ้ ม กบั ตอ้ งใชน้ าํ้ แขง็ ประคบทขี่ อ้ เทา้ ให้ มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ซึ่งก็ไม่ต้อง สงสัยเลยว่า แผ่นเทปที่แปะนั้นได้ มีส่วนช่วยผมเป็นอย่างมาก”

-รอน แคสพริสกี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.