19th Hole

Golf Digest (Thailand) - - Contents - โดย เบญ วัฒนศัพท์

อาหารอิตาเลียนแท้ ฝีมือเชฟระดบั มิชลินสตาร์ ที่ห้องอาหาร ‘ดีชอทโต’

ลองจินตนาการว่าคุณ กําลังนั่งรับประทาน อาหารจานโปรดอยู่ริม ระเบียงที่สามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่น ไอของธรรมชาติ พร้อมกบั การชม วิวของสนามกอล์ฟที่คุณเพิ่งออก รอบจบมาหมาดๆ สงิ่ ทผี่ มกลา่ วมา เบื้องต้นน้ีคือสิ่งที่คุณสามารถ สัมผัสได้ ณ ห้องอาหารอิตาเลียน นามวา่ ‘ดชี อทโต’ ทตี่ งั้ อยใู่ นสนาม อมตะ สปริง คนั ทรีคลบั

นอกเหนือจากเรื่องบรรยากาศ แล้ว อีกสิ่งที่ดึงดูดผู้คนให้มาลิ้ม ลองรสชาติอาหารที่ดีชอทโตก็คือ การที่มนั ถูกขนานนามว่าเป็นห้อง อาหารอติ าเลยี นทรี่ สชาตเิ ยยี่ มทสี่ ดุ ในเมืองชลบุรี “คุณจะพูดอย่างนั้น ก็ไม่ผิด” เชฟเฟเดริโก กล่าว “เพราะแถบนี้ไม่ค่อยมีร้านอาหาร อติ าเลยี นมากนกั ” ถงึ แมเ้ ชฟจะพดู เช่นนั้น แต่ฝีมือในการทําอาหาร ของเชฟนั้นคือของจริง ที่สามารถ การันตีได้ด้วยรางวัลมิชลินสตาร์ เชฟเฟเดริโกคนนี้นี่เองที่จะเป็นผู้ ปรุงอาหารให้กบั แขกทุกท่านที่มา ใช้บริการในห้องอาหารแห่งนี้

เรมิ่ กนั ทเี่ มนทู ผี่ มชอบทมี่ ชี อื่ ใกล้ เคียงกับห้องอาหารแห่งนี้นั่นคือ ‘Risotto Ai Porcin’ ข้าวรีซ็อตโต กบั เห็ดพอร์ชินีดําและผกั โขม โดย ความพิเศษของมัน คือการที่ถูก ปรงุ บนกอ้ นชสี ขนาดใหญท่ จี่ ะทาํ ให้ ได้รสชาติของชีสเข้มข้น โดยข้าวที่ ใช้จะมีความมนั ในตัวและไม่สุกจน เกนิ ไป ไดเ้ นอื้ สมั ผสั แบบอลั เดนเต พร้อมกลิ่นชีสและเห็ดทรฟั เฟิล

อีกเมนูหนึ่งที่อย่างแนะนําคือ ‘Burrata E Prosciutto Di Parma’ พาร์มาแฮมหรือ ‘Prosciutto di Parma’ ที่แปลว่า แฮมจากเมือง พาร์มา โดยแฮมชนิดนี้จะขึ้นชื่อ เรื่องความอร่อยเนื่องจากความ พิถีพิถนั โดยในการทําจะต้องใช้ขา หลงั ของหมดู าํ ทอี่ ายุ 10 เดอื น และ ตอ้ งทาํ ในหนา้ หนาวเทา่ นนั้ จากนนั้ ก็นําไปบ่มและใช้เวลารออีกอย่าง นอ้ ยทสี่ ดุ 10 เดอื น ซงึ่ ตอ่ ใหข้ นึ้ ชอื่ ว่าพาร์มาแฮม แต่มันก็ไม่ได้จะ อร่อยเหมือนกนั ทุกที่ ซึ่งแน่นอน วา่ ทหี่ อ้ งอาหารดชี อทโต ถอื วา่ สอบ ผ่านในเรื่องของรสชาติ โดยเชฟได้ บอกกบั เราว่า ในการเลือกวตั ถุดิบ สําหรบั การทําอาหาร เชฟเฟเดริโก จะเป็นผู้เลือกด้วยตัวเอง

ถ้าหากคุณรกั ในการดื่มไวน์ อีก เมนูหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์และ เหมาะอยา่ งยงิ่ กบั การรบั ประทานคู่ กับไวน์แก้วโปรดนั่นคือ ‘Filetto Rossini’ คุณจะได้ลิ้มรสเนื้อสนั ใน ชุ่มฉํ่า ปรุงกบั ซอสเนย เพิ่มความ หอมเข้มข้นจัดจ้านด้วยตับห่าน ชิ้นหนา และซอสไวน์แดงที่เข้ากนั อย่างลงตัว และที่ไม่ควรพลาดกบั เมนสู ดุ ทา้ ย ทอี่ ยากจะใหค้ ณุ ชมิ นนั่ คือ ‘Rich Truffle Soup’ หรือซุป เห็ดทรัฟเฟิล ที่สามารถดบั ความ คาวของอาหารทุกอย่างที่คุณรับ ประทานมาในวันนี้ด้วยกลิ่นหอม ของทรัฟเฟิลอันเป็นเอกลักษณ์ ซงึ่ นนั่ จะทาํ ใหค้ ณุ ไมล่ มื หอ้ งอาหาร แห่งนี้ไปอีกนานเลยทีเดียว

อาหารอิตาเลียนถูก ถ่ายทอดต่อกันมาหลาย ชั่วคน อันที่จริงแล้ว อาหารอิตาเลียนนั้นมักจะ เป็นเมนูที่สามารถเตรียม การทdาได้ง่าย และใช้ วัตถุดิบไม่หลากหลาย มากนัก ดังนั้นสิ่งสdาคัญ อีกสิ่งที่จะทdาให้รสชาติ ของอาหารนั้นโดดเด่น นอกจากฝีมือของผู้ปรุง แล้วก็คือ วัตถุดิบที่ถูกนdา มาใช้ ยิ่งสดใหม่ก็ยิ่งได้ รสชาติที่ดี และสdาหรับ ห้องอาหารดีชอทโตเอง ก็เช่นกัน คุณจะได้รับ วัตถุดิบที่สดใหม่ ส่งตรง จากแหล่งผลิต ซึ่งถกู คัดสรรด้วยเชฟรางวัล มิชลินสตาร์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.