Destination

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

จุดหมายปลายทางของ นกั กอล์ฟทั่วโลกแห่งใหม่

ประเทศไทยได้รับการ ยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่ง จุดหมายปลายทางของ นกั กอล์ฟต่างชาติในภูมิภาคนี้ แม้ จํานวนนักกอล์ฟหรือสนามกอล์ฟ ในประเทศไทยอาจจะเทียบไม่ได้ กับประเทศเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่น แต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างทําให้ ประเทศไทยยงั เปน็ จดุ หมายสาํ คญั สําหรบั นกั กอล์ฟจากทั่วโลกที่ชอบ ทอ่ งเที่ยวเชิงกอล์ฟในประเทศเรา

โครงการ “Thailand Golf Travel Mart (TGTM) 2018” โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นําผู้ซื้อ (Buyer) จากต่างประเทศ 128 ราย พบปะผู้ขาย (Seller) กว่า 109 ราย ไปเมื่อวนั ที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อําเภอกะทู้ จงั หวดั ภูเก็ต เพื่อ ตอกยาํ้ วา่ ประเทศไทยเปน็ “World Class Golf Destination” จะสร้าง รายได้จากนักกอล์ฟเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์

คุณธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย เปิดเผยถึงการเลือก ภเู กต็ เปน็ สถานทจี่ ดั งานในครงั้ นวี้ า่ “เนื่องจากจงั หวดั ภูเก็ตสามารถดึง ความสนใจจากเอเยนต์ทัวร์ชั้นนํา ทั่วโลกได้เป็นอย่างดี เพราะ นอกจากภูเก็ตจะมีแหล่งท่องเที่ยว ด้านธรรมชาติ ทะเลที่สวยงาม เป็นที่รู้จักทั่วโลกแล้ว ด้านการ ท่องเที่ยวเชิงกีฬาก็ยังเป็นที่น่า สนใจ โดยเฉพาะกีฬากอล์ฟ ซึ่งจะ เป็นการตอกยํ้าและสร้างภาพจํา ใหม่ให้นกั ท่องเที่ยวทั่วโลกได้รู้จกั ภูเก็ต”

ผู้บริหารของการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลกับ กอล์ฟ ไดเจสต์ ถึงตลาดนักท่อง เที่ยวที่เดินทางมาเล่นกอล์ฟใน ประเทศไทยว่า ใน 1 ปีมีนกั ท่อง เท่ียวที่เดินทางมายังประเทศไทย เพอื่ ตงั้ ใจมาเลน่ กอลฟ์ โดยเฉพาะมี มากถึง 4 แสนคนต่อปี และหาก รวมกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา เล่นกอล์ฟและท่องเที่ยวทั่วไปด้วย ในแตล่ ะปมี นี บั ลา้ นคน และถอื เปน็ รายได้อนั ดบั 2 ของประเทศเมื่อ เทียบกบั การท่องเที่ยวในลักษณะ อื่น ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ใน อนั ดบั 7 ของโลก ในการเป็นจุด หมายปลายทางสําหรับนักท่อง เที่ยวกลุ่มกอล์ฟ และเป็นอนั ดบั 1 ในเอเชีย เป็นการตอกยํ้าและสร้าง ภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะ “World Class Golf Destination”

ด้าน คุณทรงวุฒิ อาทรกิจ ตัวแทนจากสนามกอล์ฟเรด เมาน์เท่น และ ล็อคปาล์ม จงั หวดั ภเู กต็ ใหค้ วามเหน็ วา่ “เปน็ อกี งาน ทจี่ ดั ไดค้ อ่ นขา้ งดแี ละเปดิ โอกาสให้ ทงั้ ผปู้ ระกอบการธรุ กจิ สนามกอลฟ์ และโรงแรมได้เปิดตลาดกับ ตัวแทนจากเอเยนต์ที่จะพานัก กอล์ฟและนักท่องเที่ยวมาใช้ บริการสนามกอล์ฟในประเทศไทย มากข้ึน โดยเฉพาะตลาดนักท่อง เที่ยวจีน”

เพราะประเทศไทยมีความ พร้อมในหลายๆด้าน โดยเฉพาะ สนามกอล์ฟที่มีมากกว่า 200 สนาม และการมาเลน่ กอลฟ์ ทเี่ มอื ง ไทยราคาไมแ่ พง อากาศดี สามารถ เล่นกอล์ฟได้ตลอดทั้งปี และมี กจิ กรรมทจี่ ะสรา้ งประสบการณก์ าร ท่องเที่ยวหลังการเล่นกอล์ฟได้ อีกมากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติ วัฒนธรรม อาหาร เป็นต้น โดย 70 เปอร์เซ็นต์ของ นักท่องเที่ยวกลุ่มกอล์ฟ จะเป็น กลมุ่ ในเอเชยี ทเี่ ดนิ ทางมากบั บรษิ ทั ทัวร์เพื่อความสะดวกสบายในการ เลน่ กอลฟ์ และเดนิ ทางทอ่ งเทยี่ ว ท่ี เหลือจะเป็นนกั ท่องเที่ยวจากยุโรป และทั่วโลก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.