Sports

กฬี าทเี่ ลน่ กนั ดว้ ยแรก็ เกต็ อนั เลก็ ๆ ที่ไดร้ บั ความนยิ มอยา่ ง รวดเรว็ ในแวดวงกฬี ากอลฟ์

Golf Digest (Thailand) - - Contents - โดย คีลลีย์ เลวินส์

กีฬาที่เล่นกนั ด้วยแร็กเก็ตอนั เล็กๆ ที่ได้รบั ความนิยมอย่าง รวดเร็วในแวดวงกีฬากอล์ฟ

แฮงค์ เฮนีย์ ซึ่งเป็นครูกอล์ฟ ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คลั่งไคล้ กับมัน “อย่างจริงจัง” เขากล่าว “ผมชอบมันมาก” ส่วน เดวิด เฟย์ อดีตผู้อํานวยการบริหารของยูเอสจีเอ ก็เรียกมนั ว่า “เยี่ยมมากๆ” พร้อมกบั กล่าวเสริมว่า “ผมไปเรียน อยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็เกิดชอบมนั ขึ้นมาทนั ที” พวกเขาตื่นเต้นอะไร ไปกบั มนั อย่างนั้นหรือ? กบั กีฬาที่ใช้แร็กเก็ตธรรมดาๆอนั หนึ่ง ที่รู้จกั กนั ในนาม เพิคเคิลบอล ซึ่งกําลงั แทรกซึมเข้าไปในสนาม กอล์ฟทั่วประเทศ ▶ “มนั เป็นปรากฏการณ์ของความหลงใหล” มาร์ซิน โรซเพดสกี แชมป์พิคเคิลบอลของประเทศสหรฐั อเมริกา ในปี 2016 และเป็นผู้อํานวยการด้านกีฬาของสนามเลค คนั ทรีคลบั ในปาล์ม เดซเสิร์ท, แคลิฟอร์เนีย กล่าว “มนั มีมา ตั้งแต่ปี 1960 กว่าๆ แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้ มนั กลบั ได้รบั ความนิยมอย่างรวดเร็วมาก” ▶ ถ้าหากคุณไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้เล่น พิคเคิลบอล ที่มีอยู่ 2.8 ล้านคนทั่วทั้งประเทศสหรฐั อเมริกา ตามที่มีรายงาน ต่อไปนี้คือพื้นฐานของการเล่นพิคเคิลบอล กล่าวคือ ขอให้นึกถึงการเล่นเทนนิสในสนามที่เล็กลงมา พร้อม กบั การใชล้ กู พลาสตกิ (คลา้ ยๆกบั วฟิ เฟลิ บอล) และการเสริ ฟ์ ดว้ ย การทอดมือลงด้านล่าง

สนามจะมีขนาด 20x40 ฟุต มี เน็ตในระดับตํ่าอยู่ตรงกลาง คุณ สามารถทจี่ ะเลน่ ไดท้ งั้ แบบประเภท เดี่ยวหรือคู่ แต่ประเภทคู่จะได้รบั ความนิยมมากกว่า

ในแต่ละเกมจะมีคะแนนไปถึง 11 โดยคุณจะต้องชนะคู่แข่งไป 2 แตม้ และผทู้ เี่ สริ ฟ์ ลกู เทา่ นนั้ ทจี่ ะได้ คะแนน ซงึ่ กม็ บี อ่ ยครงั้ ทคี่ ณุ จะตอ้ ง เล่นถึง 3 เกม โดยจะใช้เวลารวม ประมาณหน่ึงชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง ครึ่งในการเล่น 3 เกม

โรซเพดสกีได้เห็นนักกอล์ฟที่ สนามของเขาหนั มานยิ มกฬี าชนดิ นี้ อย่างรวดเร็ว เหตุผลหนึ่งก็คือ มนั มีราคาค่อนข้างถูก โดยแร็กเก็ตจะ มรี าคาราว 50 เหรยี ญฯ ถา้ หากคณุ ไม่มีสนามจะเล่นพิคเคิลบอล คุณ ก็สามารถไปเล่นบนสนามเทนนิส ได้ด้วยการใช้ชอล์คมาขีดเป็นเส้น สนามให้ถูกต้อง

“ไมว่ า่ ใครจะมาเลน่ พวกเขาจะ ชอบมนั ทนั ที เพราะว่ามนั เป็นกีฬา ในเชิงสังคมที่ดีมาก” โรซเพดสกี กล่าว “เพราะว่าสนามมีขนาดเล็ก พอมีผู้เล่น 4 คนมาอยู่ในพื้นที่นั้น ทําให้พวกเขาสามารถพูดคุยกนั ได้ สะดวกเหมือนยืนอยู่ติดๆกนั ”

เฮนยี อดตี โคช้ ของไทเกอร์ วดู ส์ เลน่ กฬี าชนดิ นมี้ า 2 ปแี ลว้ “ผทู้ มี่ า เล่นพิคเคิลบอลเป็นครั้งแรก แล้ว บอกตวั เองวา่ เรากเ็ ลน่ ไดไ้ มเ่ ลวนะ ก็อดไม่ได้ที่จะกลบั ไปเล่นอีก แต่ หากจะเปรียบกบั กอล์ฟ มนั จะยาก กว่า” เฮนีย์กล่าว

โปรกอล์ฟอีกคนที่ชอบในกีฬา ชนิดนี้คือ ดาเนียล ซัมเมอร์เฮย์ “มันเป็นกีฬาที่มากไปด้วยการ แข่งขนั และต้องมีความเร็ว ดงั นั้น มนั จงึ ชว่ ยกระตนุ้ สมองของคณุ แต่ จะไมม่ อี าการบาดเจบ็ จากการเลน่ ” ซัมเมอร์เฮย์ กล่าว

ซัมเมอร์เฮย์มกั จะเล่นกบั เพื่อน ของเขา หรือแม้แต่จะลงแข่งขนั ใน ระดบั สมัครเล่น นอกจากนั้นแล้ว เขาจะเล่นกบั ภรรยาและลูกๆ รวม ถึงการนําแร็กเก็ตติดตัวไปด้วยใน เวลาที่เขาเดินทางไปแข่งขนั กอล์ฟ โดยเขาบอกว่า แมตต์ คูชาร์, ฟิล มิคเคลสนั ก็หนั มาเล่นกีฬาชนิดนี้ ด้วยเช่นกนั

ซึ่งถ้าหากคุณต้องการเป็นหนึ่ง ในผู้ที่หลงใหลในกีฬาชนิดนี้ โรซเพดสกีได้แนะนําให้คุณลอง เข้าไปในเว็บไซต์ของสมาคม พคิ เคลิ บอลแหง่ สหรฐั อเมรกิ า หรอื usapa.org เพราะจะมีรายละเอียด บอกถึงสนามที่เปิดให้เล่นรวมถึง คําแนะนําในการเริ่มต้น

โดยข้อแนะนําจากผู้เล่นมือ อาชีพคือ เมื่อคุณเริ่มต้นเล่น คุณ อาจจะไดย้ นิ ผเู้ ลน่ พดู ถงึ คาํ วา่ เดอะ คทิ เชน เพราะคาํ นจี้ ะหมายถงึ พนื้ ที่ ที่ห่างออกมาจากเน็ต 7 ฟุต ทั้งนี้ เพราะในบริเวณนั้น คุณจะไม่ สามารถทจี่ ะตลี กู กลบั ไปยงั ฝา่ ยตรง ขา้ มกอ่ นทลี่ กู จะกระดอนได้ และถงึ แม้ว่าในทางเทคนิคจะเรียกกนั ว่า เป็นเขตที่ไม่สามารถวอลเลย์ลูกได้ แต่การตีให้ลูกไปตกใน “เดอะ คิทเชน” ได้ในแมทช์แรกของคุณ ก็ทําให้ดูเหมือนว่าคุณคือผู้เล่น ระดบั มืออาชีพเลยทีเดยี ว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.