Course Review

18 หลมุ ในฝนั ของนกั กอลฟ์

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

18 หลุมในฝันของ

นกั กอล์ฟ ณ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ ซิตี้

หากถามผมว่าสนามแห่ง ไหนในประเทศไทยที่มี การออกแบบและมี เลยเ์ อาทท์ แี่ ตกตา่ งจากสนามอนื่ ใน ประเทศมากที่สุด ผมตอบแบบไม่ ลังเลเลยว่า สนามนั่นคือ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ ซิตี้ เพราะที่นี่ คุณจะได้สัมผัสกับเลย์เอาท์ของ สนามในแต่ละหลุมที่เหมือนกับ รวบรวมเอาความฝนั ของนกั กอลฟ์ ทอี่ ยากไปตกี อลฟ์ ทสี่ นามระดบั โลก มาไว้ ณ สนามแห่งนี้

นบั ตั้งแต่โครงการ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ ซติ เริ่มเป็นรูปร่างขึ้น จากแนวความคิดของ คุณพรสิทธิ์ ศรอี รทยั กลุ ประธานกรรมการกลมุ่ บรษิ ทั รอยลั เจมส์ กรปุ๊ ซงึ่ มสี นาม กอล์ฟก่อนหน้านี้แล้ว 1 สนาม นั่น คือ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลบั (ศาลายา) โครงการ ต่อมานั่นก็คือสนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ ซิตี้ จากความ ใฝ่ฝันและแรงบนั ดาลใจที่อยากจะ เห็นและสร้างสนามกอล์ฟที่ รวบรวมเอาความโดดเด่นจาก สนามกอล์ฟทั่วโลกมาไว้ด้วยกัน และอยากจะให้เมืองไทยเป็นจุด หมายปลายทางของคนรักกีฬา กอลฟ์ และเปน็ สวรรคข์ องนกั กอลฟ์ อย่างแท้จริง

โครงการ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ ซิตี้ เป็นสนามกอล์ฟขนาด ใหญท่ ตี่ งั้ อยบู่ นพนื้ ทกี่ วา่ 1,400 ไร่ บนถนนรงั สิต-นครนายก คลอง 6 นบั เปน็ เมอื งแหง่ สนามกอลฟ์ อยา่ ง แท้จริง ออกแบบโดย Ron Garl เป็นสนามกอล์ฟขนาด 18 หลุม ที่ ถูกสร้างขึ้นจากความใฝ่ฝันโดยได้ รับแรงบันดาลใจจากหลุมเด่นๆ ของสนามกอล์ฟชั้นนําทั่วโลก จน เกิดเป็นสนามมาตรฐานที่สวยงาม และลงตวั ความทา้ ทายจากหลายๆ สนาม ที่ถูกนํามารวมเข้าไว้ด้วยกนั

ด้วยความตั้งใจให้เป็นสนาม กอล์ฟระดบั 5 ดาว ทั้งคุณภาพ สนามและการบริการ สิ่งอํานวย ความสะดวกต่างๆ จึงไม่แปลกใจ เลยที่ผมหรือนักกอล์ฟที่มาใช้ บรกิ าร จะสมั ผสั ไดถ้ งึ ความหรหู รา ตงั้ แตเ่ ขา้ ไปในคลบั เฮาส์ ลอ็ คเกอร์ รวมถงึ หอ้ งอาหารทตี่ กแตง่ ไดอ้ ยา่ ง สวยงามมีสไตล์ อีกทั้งสามารถชม วิวของสนามกอล์ฟได้อีกด้วย

สนามแห่งนี้ออกแบบด้วย คอนเซ็ปต์ ดรีม อารีนา เพื่อเติม ความฝันให้นักกอล์ฟได้มีโอกาส เล่นกอล์ฟในเลย์เอาท์ที่เปรียบ เสมือนกับหลุมซิกเนเจอร์โฮล สนามชั้นนําในต่างประเทศ ที่นัก กอล์ฟหลายคนรู้จกั ให้ได้มีโอกาส เล่นในเลย์เอาท์แบบเดียวกนั ซึ่ง สนามแห่งนี้เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม พาร์ 71 ระยะจากแท่นทีหลงั สดุ คอื 6,629 หลา ถอื วา่ ไมย่ าวนกั หากเทียบกบั สนามทั่วไปๆ

สําหรบั เลย์เอาท์ใน 9 หลุมแรก จะเป็นการผสมผสานซิกเนเจอร์ โฮลของสนามชนั้ นาํ หลายๆสนามที่ เราคุ้นเคย อย่างเช่นจากแท่นที ออฟหลุม 1 ระยะ 423 หลา ท่าน จะสะดุดตาทันทีกับแนวบังเกอร์ ทางด้านซ้ายที่เป็นขั้นๆ เช่นเดียว กับหลุมเด่นของสนามโอคมอนต์ ซึ่งหลังจากที่คุณทีออฟไปแล้วจะ ต้องเล่นช็อตขึ้นกรีนขนาดใหญ่ที่ เป็นลักษณะบลายช็อตและขึ้นเขา ตลอดทาง

ที่หลุม 3 พาร์ 3 ระยะ 140 หลา เป็นกรีนเกาะกลางนํ้าเช่น เดยี วกบั ทสี่ นามทพี ซี ซอวก์ ราส อนั ลอื เลอื่ ง ซงึ่ เปน็ หลมุ ทโี่ ดดเดน่ และ สวยงามที่สุดของ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ ซิตี้ ถึงจะเป็นพาร์ 3 ที่ระยะ

สนามแห่งนี้ได้ถูกรวบรวม ความท้าทายไว้มากมาย จากสนามดังๆที่คุณใฝ่ฝัน แค่ 140 หลา แตด่ ว้ ยกรนี เปน็ เกาะ กลางนํ้าที่เล็กและมีสโลปเทจาก ด้านหลังของกรีนมาด้านหน้า ที่ สาํ คญั ขอบกรนี ยงั ไมม่ พี นื้ ทสี่ าํ หรบั ลูกตก ถ้าคุณตีไม่ออนก็จะตกนํ้า เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ท่ีสําคัญ กระแสลมในหลุมนี้ค่อนข้างแรง กวา่ ทหี่ ลมุ อนื่ เพราะอยใู่ นตาํ แหนง่ ที่โล่งสุดของสนาม การเผื่อทิศทาง และเหล็กที่เล่นจึงไม่ใช่เรื่องง่าย รวมทั้งการพตั ต์บนกรีนที่หากท่าน ขึ้นไปออนไลบนแล้วแทบจะหมด สิทธิ์ทําเบอร์ดี หากหลุมเจาะด้าน ล่างและจากการสอบถามแคดดีที่ สนาม ครงึ่ หนงึ่ ของนกั กอลฟ์ มกั จะ ตีตกนํ้าที่หลุมนี้

ส่วนอีกหลุมที่โดดเด่นของ คอร์สแรกก็คือหลุม 4 พาร์ 4 ยาว ระยะ 459 หลา ที่พิเศษก็คือเป็น หลมุ พาร์ 4 ทยี่ าวทสี่ ดุ และยากทสี่ ดุ

ของสนามแห่งนี้ (แฮนดิแคป 1) ซึ่งจําลองมาจากหลุมโรดโฮล อนั เป็นตํานานที่สนามเซนต์แอนดูรว์ โอลด์คอร์ส แฟร์เวย์ที่บีบด้วยแนว โอบดี า้ นซา้ ยจนถงึ กรนี มนี กั กอลฟ์ จํานวนไม่น้อยพลาดท่าเสียโอบีให้ กับหลุมนี้ นอกจากนั้นเนินและ สโลปบนกรีนยังสลับซับซ้อนเพิ่ม ความยากทงั้ การชพิ และพตั ตเ์ ขา้ ไป อีก ใครทําสกอร์พาร์หรือดีกว่าได้ ในหลุมนี้ถือว่าเก่งมาก

สว่ นใน 9 หลมุ หลงั นนั้ เลยเ์ อาท์ จะเปรยี บเสมอื นใหค้ ณุ ไดไ้ ปสมั ผสั บรรยากาศของสนามออกัสตา เนชันแนล สังเวียนการแข่งขัน เดอะมาสเตอร์ส ซึ่งต้องยอมรบั ว่า ทําได้ค่อนข้างดี แต่ด้วยความเป็น สนามทมี่ อี ายไุ มม่ ากนกั ตน้ ไมใ้ หญ่ ที่นี้จึงดูอาจจะน้อยไปหน่อยเมื่อ เทียบกบั ออกัสตา

แต่ถึงจะมีต้นไม้ใหญ่ไม่เยอะ มากแต่ก็เป็น 9 หลุมที่สนุก มี โอกาสให้ลุ้นทั้งอีเกิล เบอร์ดี หรือ ต้องวางแผนเพื่อเซฟสกอร์ ซึ่งผม ค่อนข้างชอบในส่วนของหลุม 11 ถึงหลุม 13 เพราะมีทั้งความ สวยงามและความหลากหลาย อารมณใ์ นการเลน่ อยา่ งทหี่ ลมุ 11 พาร์ 4 ระยะ 415 หลา ทีออฟจะ เป็นบลายช็อตตีขึ้นเนิน ซ้ายขวา เป็นป่า นกั กอล์ฟจะต้องไดรฟให้ ตรงและให้ดีที่สุด ถ้าไดรฟระยะ พ้นเนินไปได้ ลูกจะไหลลงไปยัง แฟร์เวย์ด้านล่าง หากใครไดรฟ ไกลและตรงจะได้เปรียบมาก เพราะมโี อกาสตไี ปใหถ้ งึ กรนี ขนาด ใหญ่ที่นํ้าอยู่ด้านซ้าย ความยากก็ คอื การพตั ตบ์ นกรนี ทปี่ น้ั สโลปจาก ด้านหลงั ของกรีนที่ค่อนสูง

ส่วนหลุม 12 เป็นพาร์ 3 ที่ สวยงามอกี หลมุ หนงึ่ ทนี่ กั กอลฟ์ จะ ตอ้ งพดู ถงึ เพราะเหมอื นจะงา่ ยแต่ จริงๆแล้วไม่ใช่ ด้วยระยะ 155 หลา ตีลงเขาเล็กน้อย มีนํ้าอยู่ด้าน หน้ากรีนเป็นแนวขวาง ถูกดกั ด้วย บังเกอร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หากจําไม่ผิด ธงมักจะเจาะอยู่ ระหว่างสองบังเกอร์นี้เสมอ ที่ สําคัญเมื่อผมลองคํานวณคร่าวๆ แล้ว ระยะระหว่างบงั เกอร์ทั้งสอง ไม่น่าจะถึง 15 หลา ดงั นั้นหากนกั กอล์ฟจะตีใส่ธงต้องแม่นยํามากๆ หากขาดหรือเกิน มีโอกาสตก บงั เกอร์สูง

ส่วนหลุม 13 เป็นพาร์ 5 สั้น ระยะ 500 หลา เปิดโอกาสให้นกั กอล์ฟทําแต้ม แต่ก็ขึ้นอยู่กบั การ วางแผนการเล่นของแต่ละคน เพราะจะมีนํ้าขวางก่อนถึงกรีนใน ระยะ 40-50 หลา หากนกั กอล์ฟ คนไหนไดรฟไดไ้ กลเกนิ 280 หลา ก็มีสิทธิ์ลุ้นสู้สองออนทําอีเกิล แต่ ส่วนมากหลุมนี้นักกอล์ฟมักจะ วางตัวหน้านํ้าในช็อตที่ 2 หากใคร เลน่ ลกู สนั้ ไดด้ มี โี อกาสทาํ เบอรด์ ไี ด้ ไมย่ าก ซงึ่ จะคลา้ ยๆกบั หลมุ 15 ที่ เป็นพาร์ 5 สั้น นํ้าขวางหน้ากรีน เช่นเดียวกนั

อกี สองหลมุ ทผี่ มประทบั ใจกค็ อื หลมุ สดุ ทา้ ยของแตล่ ะรอบ ทงั้ หลมุ 9 หลุม 18 ที่มีความแตกต่างและ ให้นักกอล์ฟใช้แผนการเล่นได้ หลากหลายและสนุก อย่างหลุม 9 เป็นพาร์ 4 สั้น ระยะ 327 หลา มี นํ้าขวางก่อนถึงกรีนประมาณ 70-80 หลา นกั กอลฟ์ สว่ นใหญจ่ ะ เลือกตีหัวไม้อื่นที่ไม่ใช่ไดรเวอร์ เพื่อวางตัว แต่สําหรับนักกอล์ฟ จอมพลังบางคนเลือกที่จะตีสู้ข้าม นํ้าเข้าไปหากรีนเพื่อลุ้นทําเบอร์ดี จากระยะที่ใกล้กว่า ส่วนหลุม 18 เปน็ พาร์ 4 ทย่ี ากและยาว 459 หลา ตีขึ้นเขาตลอด ดังนั้นการทําสอง ออนหลุมนี้จะต้องเป็นคนที่ตีไกล นักกอล์ฟหลายคนเลือกจะเล่น สามออน เพอื่ โอกาสในการเซฟพาร์ ให้ได้

จากการลงไปทดสอบสนามของ ผมและทีมงาน ต้องบอกว่ารอยัล เจมส์ กอล์ฟ ซิตี้ เป็นสนามกอล์ฟ ที่เล่นสนุกอีกสนามหนึ่ง นอกจาก ความสวยงามทผี่ มเชอี่ วา่ นกั กอลฟ์ คนไหนได้มาสัมผัสก็ต้องชื่นชอบ และประทบั ใจทกุ คน สว่ นตวั ผมเอง จะชอบเลย์เอาท์ใน 9 หลุมแรก มากกว่า เพราะค่อนข้างจะเปิดโล่ง กรีนยากและเล่นกบั กระแสลมโดย ตลอด ซึ่งหาได้ยากกับลักษณะ สนามกอล์ฟแบบนี้ในเมืองไทย หลุมส่วนใหญ่จะสวนกันไปมา ดังนั้นอาจจะมีการตีหลุดแฟร์เวย์ มายังอีกหลุมข้างๆกันตลอด แต่ ดว้ ยทตี่ น้ ไมใ้ หญย่ งั มไี มม่ ากนกั จงึ เปิดโอกาสให้ตีกลับเข้ามาสู้ได้ สบายๆ ซึ่งอาจจะเป็นที่ชื่นชอบ สําหรบั นกั กอล์ฟตีไกลทั้งหลาย

เรื่องความประทับใจของผม นอกจากเลย์เอาท์แล้ว ความ สวยงามและคอนดชิ นั ของสนามจดั อยู่ในระดบั 5 ดาว การบริการใน ทุกส่วนของสนามยังดีเยี่ยมเช่น เดียวกนั ดงั นั้นเมื่อนกั กอล์ฟหลาย คนมีโอกาสมาเล่นที่ รอยัล เจมส์ กอลฟ์ ซติ จงึ มคี วามรสู้ กึ เหมอื นได้ มาเล่นสนามกอล์ฟในฝันของตัว เอง ซึ่งต้องชื่นชมสนามว่ารักษา คณุ ภาพในทกุ สว่ นไวไ้ ดด้ มี าก และ หากคุณอยากจะลองสัมผัส บรรยากาศทแี่ ตกตา่ งจากสนามอนื่ ในเมืองไทย สุดสปั ดาห์นี้ลองมาที่ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ ซิตี้ รบั รองไม่ ผิดหวงั ครบั

“กรีนเกาะกลางนË้าเช่นเดียวกับที่ สนามทีพีซี ซอว์กราส อันลือเลื่อง”

เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ ซิตี้ สนาม 18 หลุม พาร์ 71 ที่อยู่ 101/1 หมู่ 3 ต. รังสิต อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12110 โทร. 02-577-8500 และ 02-235-8401-3

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.