The Digest

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

ถ้าตั้งชื่อไรเดอร์คพั ใน แต่ละปีตามเหตุการณ์ มนั จะมีชื่อว่าอะไร

ในนามของจติ วญิ ญาณไร เดอรค์ พั แหง่ ปารสี เราจงึ ขอ ใหน้ กั ชมิ ไวนแ์ หง่ แอทแลนตา กลิ เบริ ต์ คลู เลอรช์ ว่ ยจบั คู่ ไวนท์ เี่ หมาะกบั เหตกุ ารณใ์ น การเลน่ ของคณุ

ทำd โฮลอนิ วนั

สาc หรบั ชอ็ ตทหี่ าดไู ดย้ ากเชน่ นี้ แชมเปญ Mais bien sûr ปี 2005 คอื ตวั เลอื กทเี่ หมาะ มนั ถกู หมกั จากองนุ่ ขาวนาม ชาร์ ดอนเนย์

ทำd ลำยสถติ ติ วั เอง

โฟกสั ไปทกี่ ารคดิ บวก คดิ วา่ ทกุ สงิ่ ทเี่ ราทาc นน้ั กาc ลงั นาc เราไปสู่ สถติ คิ รงั้ ใหม่ อลั โบรนสไตน์ คอื ผกู้ ต็ งั้ โรงผลติ ไวน์ไดมอนดค์ รกี เขาสามารถสรา้ งไวนร์ สนมุ่ จาก องนุ่ ของ นาปา วลั เลย์ ไดส้ าc เรจ็ กอ่ นทเี่ ขาจะจากไปเมอื่ อายไุ ด้ 86 ปี ดงั นนั้ จงยกไวนป์ 2011 ของอลั Volcanic Hillcabernet

sauvignon ขนึ้ มา และดมื่ ดาc่ ไป กบั ความสาc เรจ็ ของคณุ

ไดต้ ำd แหนง่ แชมปป์ ระจำd คลบั คณุ ไม่ไดเ้ พยี งแคแ่ ขง่ ขนั แตค่ ณุ เอาชนะผเู้ ลน่ ทกุ คนในสนาม และ จารกึ ชอื่ ของตวั เองไว้ในคลบั ของคณุ และเพอื่ เปน็ การระลกึ ถงึ มนั ขอใหฉ้ ลองดว้ ย

Dominus Estate ปี 2012 จากโรงบม่ ในนาปา วลั เลย์ ทถี่ กู สรา้ งโดย ครสิ เตยี น โมอกิ นอกจากนเี้ ขายงั สรา้ งไวนช์ อื่ Pétrus ทถี่ กู ขนานนามวา่ เปน็ อนั ดบั หนงึ่ ในเมอื งบอร์โดของ ฝรงั่ เศสอกี ดว้ ย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.