Game Changers

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

กฎข้อบงั คบั ใหม่ของกีฬา กอล์ฟที่จะมีผลกบั คุณ

แม้ว่าจะไม่มีเรื่องราวที่ขยายใหญ่โตออกมาจากทางสมาคมกอล์ฟแห่งสหรฐั อเมริกาหรือ สํานกั งานใหญ่ของ รอยัล แอนด์ เอนเชียน แต่สําหรบั เจ้าหน้าที่ทางด้านกฎข้อบงั คบั บาง คนแล้ว การประกาศออกมาเช่นนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เอาจริงเอาจงั เสมือนกบั การคดั เลือก พระสนั ตะปาปาพระองค์ใหม่เลยทีเดียว ▶ เพราะกว่า 6 ปีในการจดั ทํา และอีก 12 เดือนหลงั จากที่ มีการแพร่กระจายพิมพ์เขียวฉบบั แรกออกไปเพื่อรบั ฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ ดงั นั้นในเดือน มีนาคม ผู้ออกกฎก็ได้มาถึงบทสรุปเกี่ยวกบั กฎข้อบงั คบั กีฬากอล์ฟในเวอร์ชนั ที่ทนั สมัย ▶ ซึ่งกฎข้อ บงั คบั ใหม่นี้จะมีผลบงั คบั ใช้ในวนั ที่ 1 มกราคม 2019 แม้ว่าจะมีหลายคนซึ่งรวมถึง จิมมี ดูนน์ ประธานของสนามเซมิโนลได้บอกว่า จะมีการเริ่มใช้กฎข้อบงั คบั ใหม่กนั ในฤดูกาลนี้ก็ตาม

มันไม่ใช่เรื่องยากที่จะเห็นว่า ทําไมผู้คนจึงต้องการที่จะให้นํามนั มาใช้ก่อน ทั้งนี้เพราะกฎใหม่ๆจะ งา่ ยตอ่ การทาํ ความเขา้ ใจและนาํ ไป ใช้ มนั ได้รวมเอาการเปลี่ยนแปลง ที่จะทําให้การเล่นมีความรวดเร็ว ขึ้น มีความยุติธรรมมากขึ้น ซึ่งคุณ จะสามารถหากฎใหมเ่ หลา่ นอี้ า่ นได้ จาก usga.org/rules ซึ่งต่อไปนี้ คือตัวอย่างของความแตกต่างที่มี นัยสําคญั

เรื่องที่เกี่ยวกับสามัญสdานึก

ลูกของคุณบังเอิญเคลื่อนที่เมื่อ อยู่บนกรีน? เรื่องแบบนี้เคยมีการ ปรบั โทษหนงึ่ สโตรก แตเ่ มอื่ ปกี ลาย ทางยูเอสจีเอ และ อาร์ แอนด์ เอ ได้ตัดเรื่องการปรับโทษนี้ออกไป พร้อมกับการมีกฎข้อบังคับใหม่ ของสนามออกมา โดยกฎข้อใหม่นี้ พวกเขาไดข้ ยายเพอื่ ทจี่ ะรวมถงึ ลกู ที่มีการเคลื่อนที่ในขณะที่คุณกําลงั ค้นหามนั ด้วย

นอกจากนั้นแล้วผู้เล่นก็สามารถ ทจี่ ะจรดไมใ้ นพน้ื ทที่ มี่ กี ารปรบั โทษ และเคลื่อนย้ายสิ่งที่เป็นวัตถุ ธรรมชาติร่วงหล่นบนพื้นเช่น ก้อน หินและเศษเล็กเศษน้อยของสิ่ง ต่างๆออกจากพื้นที่ที่มีการปรับ โทษและบังเกอร์ได้ รวมทั้งยัง สามารถซ่อมรอยปุ่มรองเท้าหรือ ความเสยี หายบนกรนี ไดต้ ลอดเวลา และยังสามารถที่จะสัมผัสเส้นทาง การพัตต์ได้ตราบใดที่ไม่มีการ ปรบั ปรุงเพื่อเอื้อต่อการเล่น และ ผเู้ ลน่ ไมต่ อ้ งกงั วลอกี ตอ่ ไปวา่ ลกู จะ บงั เอิญมาโดนตัว (หรือแคดดีของ พวกเขา) และทําให้ต้องโดนปรบั โทษหนึ่งสโตรก

โดยทางยูเอสจีเอ และ อาร์ แอนด์ เอ ได้พยายามที่จะ ทําให้กฎข้อบังคับเป็นเรื่องของ สามัญสํานึกมากขึ้น และนี่เป็น

เพยี งสว่ นหนงึ่ ในการปรบั ปรงุ แกไ้ ข เพื่อตอบสนองถึงเรื่องราวที่มีการ โตเ้ ถยี งกนั เมอื่ ไมน่ านมานี้ ซงึ่ สง่ ผล ใหแ้ ฟนๆทไี่ มใ่ ชข่ าประจาํ มมี มุ มอง ในทางลบต่อกีฬากอล์ฟ

เรื่องราวเหล่านี้รวมถึงเรื่องของ ไทเกอร์ วูดส์ ในรายการ เดอะ มาสเตอร์ส เมื่อปี 2013 (การ ดรอปลกู ทผี่ ดิ กฎ ซงึ่ สงั เกตเหน็ โดย ผชู้ ม), ดสั ตนิ จอหน์ สนั ในรายการ ยูเอส โอเพน เมื่อปี 2016 (จาก การดูวีดีโอจะเห็นว่าลูกที่อยู่บน กรีนของเขามีการเคลื่อนที่ในระยะ 2-3 รอยบุ๋มของลูกกอล์ฟ) และ เล็กซี ธอมป์สนั เมื่อปี 2017 ใน รายการ เอเอ็นเอ อินสไปเรชัน (ผู้ชมสงั เกตเห็นว่าเธอมาร์คลูกไม่ ตรงกบั ตําแหน่งเดิม)

แล้วก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ทาง ฝา่ ยออกกฎขอ้ บงั คบั ไดบ้ อกไวเ้ มอื่ ปีที่แล้วว่ากรรมการที่ทําหน้าที่อยู่ ในทัวร์ชั้นนําควรที่จะหยุดรับ โทรศพั ท์จากผู้ชมที่ดูทางโทรทัศน์ ได้แล้ว ซึ่งไม่นานหลงั จากที่มีเรื่อง ของธอมป์สนั เกิดขึ้นมา ทางฝ่าย ออกกฎก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎ ข้อบังคับเพื่อปกป้องผู้เล่นที่ใช้ “การตดั สนิ ใจอยา่ งมเี หตผุ ล” ของ พวกเขาเองในการที่จะมาร์คลูก หรือวดั ระยะจากบริเวณที่พวกเขา ดรอปลูก แม้ว่าหลกั ฐานจากวีดีโอ จะแสดงว่าพวกเขาทําผิดกฎก็ตาม โดยเรอื่ งเหลา่ นไี้ ดถ้ กู นาํ เขา้ สกู่ ฎขอ้ บงั คบั กีฬากอล์ฟฉบบั ใหม่

โธมสั พาเกล ผอู้ าํ นวยการอาวโุ ส ทางด้านกฎและสถานะของ นกั กอลฟ์ สมคั รเลน่ จากยเู อสจเี อยงั ได้บอกอีกว่า กฎข้อบังคับยังคง ไว้ใจในเรื่องความซื่อสัตย์ของ นกั กอล์ฟ และยินดีที่จะให้พวกเขา บอกว่าตัวเองทําผิดกฎด้วยตัวเอง เมื่อเห็นว่าเหมาะสม การเล่นให้เร็วขึ้น

เนื่องจากการเล่นช้ายังคงเป็น ปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ดงั นั้น กฎข้อบงั คบั ใหม่จะทําการตดั เวลา ที่อนุญาตให้ผู้เล่นค้นหาลูกที่หาย ออกไปใหเ้ หลอื 3 นาที จาก 5 นาที ที่เคยใช้ นอกจากนั้นกฎใหม่ก็ได้ กระตุ้นให้ผู้เล่น “มีความพร้อมใน การเล่น” และแนะนําให้ผู้เล่นใช้ เวลาไม่มากกว่า 40 วินาทีในการตี แต่ละครั้ง

ลูกไปตกในบงั เกอร์ซึ่งคุณรู้ดีว่า ไม่มีทางจะตีออกมาได้? คุณ สามารถที่จะนําลูกมาดรอปนอก บงั เกอร์ (ในแนวเดยี วกนั กบั หลมุ ) พร้อมกบั โดนปรบั โทษสองสโตรก นอกจากนั้นก็ยังสามารถพัตต์ลูก โดยไม่ต้องมีการจับคันธงหรือ เคลื่อนย้ายมนั ออกมาได้

หนึ่งในการแก้ไขที่มีความ โดดเดน่ กค็ อื กฎสนามทอี่ นญุ าตให้ มีทางเลือกเป็นเรื่องของการปรับ โทษในเรื่องของสโตรกและระยะ ทางสําหรบั ลูกที่หายหรือออกนอก เขตสนาม คือแทนที่จะตีลูกสํารอง ออกไป หรือเดินกลับไปที่แท่นที เพื่อที่จะตีอีกครั้งเมื่อแน่ใจว่าลูก แรกหายหรือออกนอกเขตสนาม แน่นอนแล้ว กฎสนามก็จะอนุญาต ใหค้ ณุ สามารถดรอปลกู ในแฟรเ์ วย์ ได้พร้อมกับปรับโทษสองสโตรก โดยคุณเพียงแค่กะระยะว่าลูกออก นอกเขตสนามตรงไหน หรือว่าลูก น่าจะหายตรงจุดใด จากนั้นก็วัด ระยะสองช่วงไม้กอล์ฟเข้าหา แฟร์เวย์แล้วทําการดรอปตรงไหน ก็ได้หลงั จุดนั้นๆ “จุดประสงค์ใน เบื้องต้นก็เพื่อให้ผู้เล่นเคลื่อนที่ไป ข้างหน้า” พาเกลกล่าว “และพวก เราคิดว่านั่นคือประโยชน์ที่แท้จริง ที่จะได้”

แม้เรื่องนี้จะไม่ได้นําไปใช้กับ พวกโปรหรือการแข่งขนั ที่มีผู้เล่น ชั้นดี แต่ทางคณะกรรมการจดั การ แข่งขันก็สามารถที่จะนํามันไป ประยกุ ตใ์ ชก้ บั การแขง่ ขนั สว่ นใหญ่ ที่จะทําให้นักกอล์ฟสมัครเล่นได้ สนุกกบั การเล่น

ผลที่ได้รับจากผู้เล่น

หลงั จากที่ได้มีการเปิดเผยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่ได้เสนอไปเมื่อ เดอื นมนี าคมของปี 2017 ทางฝา่ ย ออกกฎกม็ าถงึ จดุ ในการรบั ฟงั เสยี ง สะทอ้ นกอ่ นทจี่ ะมกี ารขบั เคลอื่ นไป สขู่ นั้ ตอนสดุ ทา้ ย โดยพาเกลบอกวา่ นักกอล์ฟต่างให้ความร่วมมือที่ดี ดว้ ยการสง่ คาํ วจิ ารณจ์ ากทวั่ โลกมา มากกว่า 30,000 ราย ซึ่งแม้ว่า คําวิจารณ์จํานวนมากจะยืนยันถึง ทศิ ทางทพ่ี วกเขากาํ ลงั จะมงุ่ หนา้ ไป แต่ก็มีไม่น้อยที่ทําให้พวกเขาต้อง ทบทวนถึงจุดที่พวกเขาอยู่

ยกตัวอย่างเช่น ทางยูเอสจีเอ และ อาร์ แอนด์ เอ ได้เสนอให้ ผู้เล่นสามารถดรอปลูกเพื่อการ ผ่อนปรนสูงจากพื้นสนามได้ตํ่าถึง 2 นิ้ว ซึ่งก็มีหลายคนที่ได้เห็นแย้ง ว่ามนั ตํ่าเกินไป แต่ในที่สุดก็ได้ข้อ ยตุ โดยภายใตก้ ฎใหม่ คณุ สามารถ ที่จะปล่อยลูกจากความสูงระดับ หัวเข่าได้

นอกจากนั้นแล้ว ข้อเสนอในปี 2017 ก็ยังได้เรียกร้องเพื่อการ เปลยี่ นแปลงระยะหนงึ่ หรอื สองชว่ ง ไมก้ อลฟ์ ทนี่ าํ มาใชเ้ มอื่ มกี ารดรอป ลูก โดยกฎใหม่ที่มีนั้น คุณจะได้ ระยะ 20 นิ้ว เมื่อต้องดรอปลูกใน ทุกกรณี ยกเว้นเมื่อได้รับการ ผ่อนปรนจากบริเวณที่มีการปรับ โทษหรือทําเลที่ไม่สามารถเล่นลูก ได้ โดยในกรณีเหล่านั้น คุณจะได้ ระยะ 80 นิ้ว อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ ได้ตกไปหลังจากที่มีการถกเถียง ด้วยเหตุผล ทําให้เรื่องของระยะ หนึ่งหรือสองช่วงไม้กอล์ฟยังคงมี ใช้อยู่ตอ่ ไป

และคําวิจารณ์จากนักกอล์ฟยัง สามารถที่จะทําให้ฝ่ายออกกฎต้อง ยกเลิกการปรับโทษในเรื่องของ การตีดับเบิล แม้ว่าจะเป็นการ เปลี่ยนแปลงที่พวกเขาไม่ได้มี การนําเสนอมาตั้งแต่แรกก็ตาม

แตก่ ม็ หี ลายคนทรี่ สู้ กึ ผดิ หวงั เมอื่ เรื่องที่เสนอไปไม่ได้รวมเรื่องการ ผ่อนปรนเมื่อลูกไปหยุดอยู่ในรอย ดิวอทกลางแฟร์เวย์เข้าไปด้วย แต่ ทางยูเอสจีเอ และ อาร์ แอนด์ เอ ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคิดเห็น แต่อย่างใด “จุดประสงค์ใน เบื้องต้นสําหรบั ภาพรวมก็คือ เพื่อ ให้กฎข้อบังคบั มีความง่ายต่อการ ทําความเข้าใจและการนําไปใช้ แต่ ทางเราก็ต้องแน่ใจด้วยว่าพวกเรา ยังคงรักษาไว้ซึ่งประเพณีและ หลักการที่อยู่เบื้องหลังของกีฬา กอล์ฟ” พาเกลกล่าว “และ หลกั การกค็ อื การเลน่ ลกู ตามสภาพ ที่มนั อยู่และตามความเป็นจริงของ สนาม ดังนั้นการจะเขียนกฎที่ ปล่อยให้ผู้เล่นสามารถที่จะ หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้น จึงไม่ใช่สิ่งที่ พวกเราต้องการจะทํา”

ทั้งยูเอสจีเอ และ อาร์ แอนด์ เอ ต่างก็รอให้ถึงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ ก่อนที่จะมีการขับเคลื่อนในเชิง วิชาการครั้งใหญ่เกี่ยวกับกฎข้อ บงั คบั ใหม่ ในขณะเดียวกนั พวก เขาก็จะได้จดั ทําสิ่งที่เป็นเครื่องมือ ในการสนบั สนุนในเรื่องนี้ ซึ่งรวม ถงึ กฎขอ้ บงั คบั ฉบบั ยอ่ ใน “เวอรช์ นั สําหรับผู้เล่น”, เวอร์ชันที่เป็น ดิจิทัล และแอปพลิเคชนั ที่ง่ายต่อ การค้นหา -ไรอนั เฮอร์ริงตนั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.