ไรเดอร์คัพ...กอล์ฟ ประเภททีมที่ยาวนาน

Golf Digest (Thailand) - - Editor’s Letter - ชุมพล ณ ตะกั่วทุ่ง บรรณาธกิ ารบรหิ าร chumphol@mediatransasia.com

การแข่งขันกอล์ฟประเภททีมอย่าง ไรเดอร์คัพ ถือเป็นรายการแข่งขันที่มี ประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน ในยุค 1970 ซึ่งแจ็ค นิคลอส ของสหรฐั ฯ เห็นว่าถ้าไม่ทําอะไร สกั อย่าง รายการนี้คงม้วนเสื่อ เพราะแข่งกนั ทุก 2 ปี ตั้งแต่ปี 1927 สหรฐั ฯชนะเกือบทุกครั้งและมกั จะ ชนะขาด ในยุคนั้นทางยุโรปเริ่มมีดาวรุ่งพุ่งแรง โดย เฉพาะอย่างยิ่ง เซวี บาเยสเตอรอส ชาวสเปน และ เบิรน์ ฮาร์ด ลงั เกอร์ ชาวเยอรมนี ทั้งสองฝ่ายเห็นดี เห็นงามให้เริ่มการแข่งขันระหว่างทีมอเมริกากับ ทีมยุโรปในปี 1979 เข้าสู่ยุคใหม่ไรเดอร์คพั อย่าง เตม็ ตวั เพราะกอ่ นหนา้ นเี้ ดมิ ทจี่ ะเปน็ การแขง่ ขนั ระหวา่ งทมี อเมรกิ ากบั ทมี สหราชอาณาจกั รบวกกบั ไอร์แลนด์

ยุโรปไม่ได้เก่งกล้าสามารถอย่างรวดเร็ว แพ้อเมริกา 3 ครั้ง กอ่ นที่ยุโรปจะเริ่มชนะในปี 1985 ในยุคที่สหราชอาณาจกั รมีนกั กอล์ฟชั้นนาํ อย่างนิค ฟัลโด, เอียน วูสแนม และ แซนดี ไลล์ ขณะที่ บาเยสเตอรอส กบั ลงั เกอร์ เป็นผู้นําของนกั กอล์ฟจากยุโรปภาคพื้นทวีป เมื่อยุโรปชนะบ่อยขึ้น อเมริกาแทบคลั่งและสู้สุดฤทธิ์สุดเดชจนแทบจะกลายเป็นสงครามระหว่างอเมริกากับยุโรป ส่วนคนดูก็เชียร์ราวกบั กําลงั ดูฟุตบอล ตั้งแต่เปลี่ยนเป็นทีมยุโรปในปี 1979 จนถึงปัจจุบนั ยุโรป ชนะ 10 ครั้ง อเมริกาชนะ 8 ครั้ง เสมอกนั 1 ครั้ง ถ้านบั เฉพาะในยุค 2000 อเมริกาชนะ 2 ครั้ง คือในปี 2008 และ 2016 ขณะที่ยุโรปชนะไปถึง 6 ครั้ง

องค์กรที่ดูแลไรเดอร์คพั คือ ไรเดอร์คพั ยุโรป (ประกอบด้วย พีจีเอ ยูโรเปียน ทัวร์, พีจีเอ ออฟ เกรทบริเทน แอนด์ ไอร์แลนด์ และ พีจีเอ ออฟ ยุโรป) กบั พีจีเอ ออฟ อเมริกาไม่ใช่ พีจีเอ ทัวร์ อยา่ งทหี่ ลายคนอาจจะเขา้ ใจ...พจี เี อ ออฟ อเมรกิ า อาจจะมชี อื่ เสยี งและศกั ดศิ์ รดี อ้ ยกวา่ พจี เี อ ทวั ร์ ซงึ่ เปน็ เจา้ ของทวั รท์ ขี่ ายดที สี่ ดุ ในโลก แตพ่ จี เี อ ออฟ อเมรกิ าเปน็ ผคู้ วบคมุ รายการใหญถ่ งึ 2 รายการ คือ พีจีเอ แชมเปียนชิป และ ไรเดอร์คพั ...จากการแข่งขนั กอล์ฟประเพณีประเภททีมไรเดอร์คพั กลายเปน็ หนงึ่ ในการแขง่ ขนั กอลฟ์ ทข่ี ายดที สี่ ดุ ในโลก ความสาํ เรจ็ ของไรเดอรค์ พั ทาํ ใหม้ กี ารแขง่ ขนั ทํานองเดียวกนั ตามมามากมาย แต่ทุกรายการยงั ห่างไกลจากไรเดอร์คพั ในด้านความนิยม

สาํ หรบั ไรเดอรค์ พั 2018 ทปี่ ระเทศฝรงั่ เศส คณุ ละ่ คดิ วา่ ทมี จากภาคพนื้ ทวปี ไหนจะไดแ้ ชมป.์ .. พลิกอ่านความพร้อมแบบอดั แน่นได้ในฉบบั ก่อนใครเลยครบั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.