การตีบดอัดลูกก็สdาคัญเช่นกัน

Golf Digest (Thailand) - - Play Your Best -

▶ อกี หนงึ่ สาเหตทุ ลี่ กู ของทา่ นไมโ่ ดง่ คอื จดุ ตาd่ สดุ ของวงเกดิ ขนึ้ เรว็ เกนิ ไป ซงึ่ อาจเปน็ การตตี กั ลกู จดุ ตาd่ สดุ ของวงทา่ นเกดิ หลงั ลกู ราวหนงึ่ นวิ้ แตข่ องโปร ในทวั รจ์ ะเลยจดุ ปะทะไปหนา้ ลกู 2-3 นวิ้ การทาd ให้ไดจ้ ดุ ตาd่ สดุ ไปเกดิ ทหี่ นา้ ลกู มากๆเหมอื นโปร ใหน้ าd หลอดลกู กอลฟ์ มาทาd ใหแ้ บน แลว้ นาd ไปวางหลงั ลกู ทที่ า่ นกาd ลงั จะตี ใหท้ า่ นสวงิ ตลี กู โดยไม่ใหห้ วั เหลก็ ชนกบั หลอดลกู กอลฟ์ ทา่ น จะเหน็ ทนั ทวี า่ ชอ็ ตโดง่ ขนึ้ พรอ้ มทงั้ เสยี งและความรสู้ กึ ทยี่ อดเยยี่ ม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.